โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48641   ด.ช. กิติภัฏ เสริมสุข       ก20923 ห้องสมุด 729
2 48642   ด.ช. เขมณัณท์ ใจแก้วแดง            
3 48643   ด.ช. ชัชวาลย์ สมณะ       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
4 48644   ด.ช. บวรนันท์ สุวงษ์       ก20925 English corner 859
5 48645   ด.ช. ปองภพ ประทุมทอง       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
6 48646   ด.ช. เผ่าพงษ์พันธ์ ใจมวน       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
7 48647   ด.ช. พชรพล พรินทรากุล       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
8 48648   ด.ช. พันธกานต์ ฤทธิพรหม       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
9 48649   ด.ช. พัสกร เชี่ยววานิช       ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
10 48650   ด.ช. ภัทรพงศ์ ปกรณ์รัตน์       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
11 48651   ด.ช. ภูวสิษฏ์ ใจชุ่ม       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
12 48652   ด.ช. วชิรพล คำวงศ์       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
13 48653   ด.ช. ศิรโรจน์ อุตุดี       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
14 48654   ด.ช. อชิรวิทย์ มังกรแก้ว            
15 48655   ด.ช. อาชวี เขียวโสด       ก20923 ห้องสมุด 729
16 48656   ด.ญ. จิณณพัต รัตนประเวศน์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
17 48657   ด.ญ. จิตา สังข์สมบูรณ์       ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
18 48658   ด.ญ. จีราวรรณ เล็กศรี       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
19 48659   ด.ญ. จุฑารัตน์ แลวลิด       ก20923 งานปักและงานถัก 833
20 48660   ด.ญ. ฉันท์ชนิต ภูฆัง       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
21 48661   ด.ญ. ชวิศา ตันติทยากร       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
22 48662   ด.ญ. ฐิตาพร วงศ์สุวรรณ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
23 48663   ด.ญ. ณภัทร สิงห์คำ       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
24 48664   ด.ญ. ดวงฤทัย ศรีกันชัย       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
25 48665   ด.ญ. ธนัญชนก คำกรอง       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
26 48666   ด.ญ. ธนัญชิกา กันทวัง       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
27 48667   ด.ญ. ธวัลรัตน์ พิทาคำ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
28 48668   ด.ญ. ธัญดา ศรีนราธร       ก20923 งานปักและงานถัก 833
29 48669   ด.ญ. ธิตาภัทร แซ่โต๋ว            
30 48670   ด.ญ. นงนภัส สุทธิพรมณีวัฒน์       ก20923 งานปักและงานถัก 833
31 48671   ด.ญ. นภาวดี จตุจินดา       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
32 48672   ด.ญ. บูรณี สายโท๊ะ            
33 48673   ด.ญ. ปรียาภรณ์ สาระไชย       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
34 48674   ด.ญ. พรรณ์จิรา ตรีสารศรี       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
35 48675   ด.ญ. พิมพ์พิศา บุญสวัสดิ์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
36 48676   ด.ญ. ภคพร น้ำฟ้า       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
37 48677   ด.ญ. มนัชญา คำทา       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
38 48678   ด.ญ. สาริศา ถวัลย์วราศักดิ์            
39 48679   ด.ญ. หยกผกา จันทร์แปงเงิน       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
40 48680   ด.ญ. ไอยาวี หล้าสมศรี       ก20923 งานปักและงานถัก 833