โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  18

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49275   ด.ช. กฤษฎิ์ ทองจิบ       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
2 49276   ด.ช. เจมส์ เพรลย์       ก20925 English corner 859
3 49277   ด.ช. ธนดล สีสุข       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
4 49278   ด.ช. ธันยพงศ์ จิรกวินสถิตกุล            
5 49279   ด.ช. ธิติธนันต์ กิมวังตะโก       ก20925 English corner 859
6 49280   ด.ช. พีร์ นนทรักส์       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
7 49281   ด.ช. ภาสกร มิลินทสูต       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
8 49282   ด.ช. มิชท์เชล แมนดิโก       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
9 49283   ด.ช. รัชชานนท์ เรืองไรลักษมี       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
10 49284   ด.ช. ศุภวิชญ์ แสนทา       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
11 49285   ด.ช. สุดปรีดา คงเทศน์            
12 49286   ด.ช. สุวรรณภูมิ นวลสาย       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
13 49287   ด.ช. อภิรักษ์ กมลประภาสวัสดิ์       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
14 49288   ด.ญ. ชนัญชิดา ทองสุข       ก20925 ภาษาเยอรมัน 825
15 49289   ด.ญ. ฐิตารีย์ ธัญญศิรินนท์       ก20925 English corner 859
16 49290   ด.ญ. ธัญชนก บัวสด       ก20923 ห้องสมุด 729
17 49291   ด.ญ. นันท์นภัส สายสุวรรณ       ก20925 ภาษาเยอรมัน 825
18 49292   ด.ญ. เบญญาภา ความหมั่น       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
19 49293   ด.ญ. ปาเจรา จิตตุรงค์อาภรณ์       ก20923 ห้องสมุด 729
20 49294   ด.ญ. ปารชญา หมื่นตาบุตร       ก20921 นาฏยลีลา 611
21 49296   ด.ญ. พัชราภา ชัยเนตร์       ก20921 นาฏยลีลา 611
22 49297   ด.ญ. พิมพ์ชนก ชาติทอง       ก20923 ห้องสมุด 729
23 49298   ด.ญ. วริศรา วชิรจินดากุล       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
24 49299   ด.ญ. ศศิพิมพ์ อินต๊ะสืบ       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
25 49300   ด.ญ. สาริศา บัวรวย       ก20921 นาฏยลีลา 611
26 49301   ด.ญ. สุพีรนันท์ เมฆกระจ่าง       ก20923 ห้องสมุด 729
27 49302   ด.ญ. อาภาพิสิฐ พงศ์พาสิน       ก20925 English corner 859
28 49303   ด.ญ. เอริญา โชติธนกิจ       ก20923 ห้องสมุด 729