โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  17

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49239   ด.ช. ธนกฤต แก้วขวัญ       ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
2 49240   ด.ช. ธนโชติ ไชยเรียน       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
3 49241   ด.ช. นพณัฐ อินคำเชื้อ       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
4 49242   ด.ช. บุณยากร อติภัทรากูล            
5 49243   ด.ช. ปกป้อง วีรอาภาชัย       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
6 49244   ด.ช. ปารินทร์ ศรีบุญเรือง       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
7 49245   ด.ช. ภูมิพัฒน์ ญาณิสราพันธ์       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
8 49246   ด.ช. สิรวิชญ์ ครองตาเนิน            
9 49247   ด.ช. อติกานต์ ผิวเหลืองสวัสดิ์       ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
10 49248   ด.ญ. คุลิกา ศรีคำชุม       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
11 49249   ด.ญ. จารุพิชญา ทานุสิทธิ์       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
12 49250   ด.ญ. จิดาภา สุวรรณเทพ            
13 49251   ด.ญ. ญาณิศา มยุรา       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
14 49252   ด.ญ. ฐิติชญา จุลพันธ์       ก20927 แนะแนว 910
15 49253   ด.ญ. ณธิตา วรรณสืบ       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
16 49254   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ คำมาก       ก20913 A Math 232
17 49255   ด.ญ. ทิพรดา ชื่นแสง            
18 49256   ด.ญ. ธฤษวรรณ ใหญ่สว่าง       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
19 49257   ด.ญ. ธัญวรัตน์ เถื่อนสันเทียะ       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
20 49258   ด.ญ. ธัญวลัย วุฒิศิริศาสตร์       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
21 49259   ด.ญ. ธันญ์ชนก ไชยเมืองชื่น       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
22 49260   ด.ญ. ธันย์ชนก ชนะกาญจน์       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
23 49261   ด.ญ. นภัสนันท์ ตาคำ            
24 49262   ด.ญ. นันท์ณภัทร เรืองรินทร์       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
25 49263   ด.ญ. ปมลวรรณ ตันจันกูล       ก20927 แนะแนว 910
26 49264   ด.ญ. ปุณยนุช สายสุข       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
27 49265   ด.ญ. ปุณิกา อินต๊ะพันธ์       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
28 49266   ด.ญ. พรชนก อินนั่งแท่น       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
29 49267   ด.ญ. พิมพ์มาดา ฉัตรชัยสิทธิกุล       ก20913 A Math 232
30 49268   ด.ญ. พีรดา สายธิ       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
31 49269   ด.ญ. แพรววณิต จันตะตื้อ       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
32 49270   ด.ญ. ภัทรภร ทินอยู่       ก20927 แนะแนว 910
33 49271   ด.ญ. มนัสนันท์ เครือระยา            
34 49272   ด.ญ. ศาตพร พวงสำลี       ก20913 A Math 232
35 49273   ด.ญ. อคิราภ์ อิศริวรรณ       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
36 49274   ด.ญ. อภิฤดี สีธิคำ       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346