โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49201   ด.ช. กรกฤต พรรณกมลกุล       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
2 49202   ด.ช. เจษฎากร สัตยากุล            
3 49203   ด.ช. ชวกร ใจรุ่งรักษ์       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
4 49204   ด.ช. ณฐพร ไล้เลิศ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
5 49205   ด.ช. ณัฐกมล อรุณรัตน์            
6 49206   ด.ช. ณัฐภัทร ญานิวงค์            
7 49207   ด.ช. ธนบูลย์ ธิแก้ว       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
8 49208   ด.ช. นนทกร วังตระกูล            
9 49209   ด.ช. นิพิฐพนธ์ นนท์เต็ม            
10 49210   ด.ช. ปรวัฒน์ ตันเกียง       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
11 49211   ด.ช. พงศ์กฤต บุญไทย       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
12 49212   ด.ช. พศวัตร ฉัตรชัยสถาพร            
13 49213   ด.ช. พัทธพล เป็งมณี       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
14 49214   ด.ช. ยศพร เถินบุรินทร์       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
15 49215   ด.ช. วรมันต์ ลาภมาก       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
16 49216   ด.ช. วริศ วงศ์วิวัฒน์            
17 49217   ด.ช. วศิน จำเริญขจรสุข       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
18 49218   ด.ช. ศุภวิชญ์ ปวงแก้ว       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
19 49219   ด.ช. สรสิช ศรีวิเศษ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
20 49220   ด.ช. สรัล ทีรฆวณิช       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
21 49221   ด.ช. สิรภพ พลอยแดง            
22 49222   ด.ช. สิริชัย ไชยศิริ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
23 49223   ด.ญ. กานต์สินี กีรติการกุล       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
24 49224   ด.ญ. จิรภิญญา กฤตมโนรถ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
25 49225   ด.ญ. ชญาภา วิภวพรรุจี       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
26 49226   ด.ญ. ชญาษร วงค์สิทธิ์       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
27 49227   ด.ญ. ฐิติรัตน์ รอดรักษา            
28 49228   ด.ญ. ณรัญญา นุชิต       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
29 49229   ด.ญ. ณัฐกฤตา อกตัน       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
30 49230   ด.ญ. ณัฐณิชา เมืองใจ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
31 49231   ด.ญ. ทิวระวี หล้าคำลือ            
32 49232   ด.ญ. นรมน วัฒนพนม       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
33 49233   ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์พรมมิน       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
34 49234   ด.ญ. พิชชานันท์ วงศ์ฟู       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
35 49235   ด.ญ. วรรณพร สุวรรณเมือง       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
36 49236   ด.ญ. ศุภพิชญ์ ไชยตาล       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
37 49237   ด.ญ. ศุภมาศ กรรมสิทธิ์       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
38 49238   ด.ญ. ศุภากร เรือนนะการ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225