โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49161   ด.ช. กนกพล ช่างทอง       ก20927 แนะแนว 910
2 49162   ด.ช. กวินภพ สูติวงศ์       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
3 49163   ด.ช. เกียรติกุล แปงกาใส       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
4 49164   ด.ช. ชโลธร สมณะ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
5 49165   ด.ช. ตระกูล บูรณะโรจน์ตระกูล       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
6 49166   ด.ช. ธนกร จอมฟอง       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
7 49167   ด.ช. ธนวัฒน์ คำอินบุตร       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
8 49168   ด.ช. นันทพล ไชยอินทร์            
9 49169   ด.ช. พีรณัฐ ใจปัญญา       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
10 49170   ด.ช. พีระฉัตร พิศบุญ       ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
11 49171   ด.ช. ภัควัฒน์ ทิพกนก       ก20917 สวดมนต์ 431
12 49172   ด.ช. ภูมิพัฒน์ เตจินะ            
13 49173   ด.ช. เมธาพันธ์ แย้มสุริโยทัย            
14 49174   ด.ช. ระวิพล ช่างปณีตัง       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
15 49175   ด.ช. รัฐธีร์ สหพงศ์บูลวัชร            
16 49176   ด.ช. ไรวินท์ ภักดีพงษ์       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
17 49177   ด.ช. วรทัต ณ ลำปาง       ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
18 49178   ด.ช. ศตวรรษ รังสรรค์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
19 49179   ด.ช. สรวิศ เขื่อนควบ       ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
20 49180   ด.ช. เสฏฐพงศ์ ศรีหนุ้น       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
21 49181   ด.ช. อนุพงษ์ อนาวัน       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
22 49182   ด.ช. อุ้มบุญ ตามกรง            
23 49183   ด.ญ. เขมริน วังหนองโพน       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
24 49184   ด.ญ. จรณินท์ วงค์คำลือ       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
25 49185   ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทาคำ       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
26 49186   ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ถาวงศ์       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
27 49187   ด.ญ. ณัฐพร คะวงษา       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
28 49188   ด.ญ. ณัฐรัมภา พิมลศรี       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
29 49189   ด.ญ. พลอยชมพู พินานพรัตน       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
30 49190   ด.ญ. พลอยตะวัน ตรัสสุภาพ       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
31 49191   ด.ญ. พัชณิกา ฟูใจ            
32 49192   ด.ญ. พิทยาภรณ์ วัฒนจึงโรจน์       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
33 49193   ด.ญ. วรินทร์ณิชา หลักทรัพย์            
34 49194   ด.ญ. ศรัณย์พร เชียงพันธ์       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
35 49195   ด.ญ. ศิวารมย์ พรหมศร       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
36 49196   ด.ญ. สราวลี มีมานะ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
37 49197   ด.ญ. สวรินทร์ สมศรี            
38 49198   ด.ญ. สุทธดา อริยะเครือ       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
39 49199   ด.ญ. สุพิชญา น่าหมู่       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
40 49200   ด.ญ. อรประภา ขิงทอง       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
41 49408   ด.ญ. จีระนันท์ จิตมั่น            
42 49416   ด.ช. ธรรศธร นามบุญ            
43 49420   ด.ญ. ธราภรณ์ ภัทรานุกิจ       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805