โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49121   ด.ช. กิตติภัฎ เมืองมา       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
2 49122   ด.ช. จิศวพล ชัยวรรณจินดา            
3 49123   ด.ช. ณัฐพล เสาธง       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
4 49124   ด.ช. ธนกฤต สันบุญเป็ง       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
5 49125   ด.ช. ปภาวิชญ์ มูลเมือง       ก20913 A Math 232
6 49126   ด.ช. ปวีร์ ศิริวงค์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
7 49127   ด.ช. พนธกร เรนทอน       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
8 49128   ด.ช. พีรวิช เพ็งสิน       ก20913 A Math 232
9 49129   ด.ช. พุฒิพงศ์ โชติสุรัตน์            
10 49130   ด.ช. เพิ่มเพชร สายตุ่นเเก้ว       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
11 49131   ด.ช. ภัทดนัย ทองพิไล       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
12 49132   ด.ช. ภูริณัฐ ตันวงศ์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
13 49133   ด.ช. รัฐภูมิ ทาหะพรหม       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
14 49134   ด.ช. ฤทธิภพ กาละปลูก       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
15 49135   ด.ช. วรมงคล เครือสุวรรณ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
16 49136   ด.ช. ศักดินนท์ วงศ์อุ่นใจ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
17 49137   ด.ช. ศุภกิตติ์ เรืองจิตต์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
18 49138   ด.ช. ศุภวิชญ์ สุนันตา            
19 49139   ด.ช. ศุภสิทธิ์ วงค์โขง       ก20913 A Math 232
20 49140   ด.ช. สิรภัทร เกตุเมฆ       ก20913 A Math 232
21 49142   ด.ช. อภิชาต แก้วดวงตา       ก20913 A Math 232
22 49143   ด.ญ. กุลณัฐ ดีสุติน       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
23 49144   ด.ญ. ฉันทกานต์ นิลเขต       ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
24 49145   ด.ญ. ชวิศา หรูปานวงษ์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
25 49146   ด.ญ. ณัฐณิชา ดวงปินตา       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
26 49147   ด.ญ. ณัฐรดา คุ้มสะอาด       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
27 49148   ด.ญ. ณิชาพัชร์ พวงทอง       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
28 49149   ด.ญ. นภสร บุญมาสืบ       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
29 49150   ด.ญ. บัณฑิตา บุษบา       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
30 49151   ด.ญ. ปภาวรินท์ ขัตินนท์       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
31 49152   ด.ญ. ปภินพิทย์ ตันปาสิริพัฒน์       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
32 49153   ด.ญ. ประภาพรรณ สมแก้ว       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
33 49154   ด.ญ. พลอยชมพู องค์ระการ       ก20921 วงโยธวาทิต 610
34 49155   ด.ญ. พัชญาวดี หมูเทพ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
35 49156   ด.ญ. พิชชานันท์ ไชยวังราษฎร์       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
36 49158   ด.ญ. รวิภา กาวาท       ก20927 แนะแนว 910
37 49159   ด.ญ. รัตนาพร เทพบุญยืน       ก20927 แนะแนว 910
38 49160   ด.ญ. รุ่งเรือง อิ่นคำ       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
39 49405   ด.ช. ธนทัศน์ มาตั๋น       ก20927 แนะแนว 910
40 49406   ด.ช. กัลป์ชัย โยทะกา            
41 49407   ด.ช. อชิรวัชร์ ชื่องาม       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
42 49414   ด.ญ. กมลชนก ใจยา       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
43 49415   ด.ช. ธรณีธันย์ ตัวจริง       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
44 49421   ด.ช. อาคิรา คนกล้า       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655