โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49081   ด.ช. กิติภูมิ ชัยประพันธ์            
2 49082   ด.ช. เจตพัฒน์ สมเวที       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
3 49083   ด.ช. ชัชพงศ์ บุญรักษ์       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
4 49084   ด.ช. ทรัพย์เจริญ ยังวัย       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
5 49085   ด.ช. ธีธัช ธนาพุฒิกร       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
6 49086   ด.ช. ธุวานนท์ คงสิน       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
7 49087   ด.ช. นิธิฤทธิ์ ตุ่นสืบ            
8 49088   ด.ช. นิริทธ์ พงษ์มารุทัย       ก20923 Internet ม.ต้น 219
9 49089   ด.ช. ปฐมพงศ์ ดำรงวัฒนกูล       ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
10 49090   ด.ช. เป็นไท วงษ์ไทย       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
11 49091   ด.ช. โปษิณ แสนต๊ะสืบ       ก20923 ห้องสมุด 729
12 49092   ด.ช. ภาณุรัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์            
13 49093   ด.ช. ภูมินันท์ ปะอินทร์            
14 49094   ด.ช. ภูรินท์ คำปันบุตร       ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
15 49095   ด.ช. รัฐภุมิ ไก่ก้อ       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
16 49096   ด.ช. รัฐภูมิ วงศ์วรรณ            
17 49097   ด.ช. วศินภัทร ยะนิน       ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
18 49098   ด.ช. ศุภวิชญ์ อินสุข       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
19 49099   ด.ช. ศุภิศร ถาเป็นบุญ            
20 49100   ด.ช. สวิส อุนะรัตน์            
21 49101   ด.ช. สุรศักดิ์ ไทยใหม่       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
22 49102   ด.ช. สุวิโรจน์ ป้อมเชื้อ            
23 49103   ด.ญ. ฐิติวรดา นันทธนาคาร       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
24 49104   ด.ญ. ณัฐมณี พันธุ์สุริยวงค์       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
25 49105   ด.ญ. ทักษพร ล้วนโค       ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
26 49106   ด.ญ. ธัญชนก ลำปน       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
27 49107   ด.ญ. นันทนัช ใจบรรทัด       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
28 49108   ด.ญ. นาเดีย ก้าเด       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
29 49109   ด.ญ. ปราณปรียา เลิศและ       ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
30 49110   ด.ญ. พรปวีณ์ แก้วเพ็ง       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
31 49111   ด.ญ. พฤกษาพรรณี บุญเรือง       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
32 49112   ด.ญ. เมธาวดี เครือปัญญา       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
33 49113   ด.ญ. วิมลสิริ ไชยบาง       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
34 49114   ด.ญ. ศิรภัทร เสือทะเล       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
35 49115   ด.ญ. ศุทธิชา เชื้อเต๊อะ       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
36 49116   ด.ญ. สมัชญา ดวงใน       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
37 49117   ด.ญ. สุพิชญา แก้วมงคล       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
38 49118   ด.ญ. สุภาวดี คลาดแคล้ว       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
39 49119   ด.ญ. สุรธิดา หลวงแดง       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
40 49120   ด.ญ. อภิสรา พึ่งสุยะ       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
41 49403   ด.ช. ธนธิป เสียงดี       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
42 49404   ด.ช. กฤตภาส ณรงค์ชัย       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
43 49422   ด.ช. ธนกฤต อ้วนล่ำ       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506