โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49041   ด.ช. กันตพัฒน์ จริยงามวงค์       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
2 49042   ด.ช. จักรทรากรณ์ มณีวงศ์       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
3 49043   ด.ช. จิตพล เอมเอก       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
4 49044   ด.ช. จิรวัฒน์ ถาน้อย       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
5 49045   ด.ช. ชนกันต์ เกิดผล       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
6 49046   ด.ช. ชนกันต์ จวรรณตูม            
7 49047   ด.ช. ชัชรัณ ศรีอรุณ            
8 49048   ด.ช. ชานนท์ วงค์กุลบริรักษ์            
9 49049   ด.ช. ณฤสร ล่ำแรง            
10 49050   ด.ช. ณัฐพัชร์ หมื่นสวัสดิกูร            
11 49051   ด.ช. ณัฐวัฒน์ เนตรคำยวง       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
12 49052   ด.ช. ธนเดช ไชยวงค์       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
13 49053   ด.ช. ธนาธิป อินสุวรรณ       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
14 49054   ด.ช. ธิติธิษณ์ ยะด้วง       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
15 49055   ด.ช. นันทพงศ์ อุประนัน       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
16 49056   ด.ช. เนติพัฒน์ ยะคำ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
17 49057   ด.ช. ปุณณวิชญ์ อภิวงค์คำ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
18 49058   ด.ช. พงศกร วงศ์ใหญ่       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
19 49059   ด.ช. ภรัณยู รัตนงามวงค์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
20 49060   ด.ช. ภูริวัต พรหมมา            
21 49061   ด.ช. เมธาสิทธิ์ ไชยสาร            
22 49062   ด.ช. วกฤต บุญกอง            
23 49063   ด.ญ. กุลนัดดา บุญจู       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
24 49064   ด.ญ. ณัฐกมล ไชยฟู       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
25 49065   ด.ญ. ณัฐกฤตา คำแก้ว       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
26 49066   ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์ทองจันทร์       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
27 49067   ด.ญ. ณัฐชานันท์ ไชยวงศ์สาย       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
28 49068   ด.ญ. ธมนวรรณ เป็งเมืองมูล       ก20927 แนะแนว 910
29 49069   ด.ญ. ธวัลสิรี ตาตุ       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
30 49070   ด.ญ. นิรัติศัยยา ปาลเกลี้ยง       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
31 49071   ด.ญ. บวรลักษณ์ โพธิ์ทอง       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
32 49072   ด.ญ. ปริยาภัทร สายสุข       ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
33 49073   ด.ญ. ปุณยนุช ตันจันทร์กูล       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
34 49074   ด.ญ. พัณณิตา ทิพพะหา       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
35 49075   ด.ญ. แพททิชา กรรเชียง       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
36 49076   ด.ญ. วชิรพร นามวงศ์       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
37 49077   ด.ญ. ศิศิรา ลือเดชกังวารไกร       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
38 49078   ด.ญ. สโรชา พงษ์จักร       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
39 49079   ด.ญ. สิริวิมล คำหุ่น       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
40 49080   ด.ญ. อนัญญา แก้วร่วมวงค์       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
41 49401   ด.ญ. ญาณิศา วงศ์งาม       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
42 49402   ด.ช. ยศภูมิ หลิ่วผลวณิชย์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224