โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49001   ด.ช. กรกฏ ปิ่นฝั้น       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
2 49002   ด.ช. กรภัทร์ เตียวตระกูล       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
3 49003   ด.ช. กิตติพล ภักดีภูพิงค์       ก20913 A Math 232
4 49004   ด.ช. คณิศร เสมอวงค์ติ๊บ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
5 49005   ด.ช. จารุกิตติ์ ทองหลิ้ม       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
6 49006   ด.ช. ชยชนม์ โชควัฒนาทรัพย์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
7 49007   ด.ช. ชยพล ทีเก่ง            
8 49008   ด.ช. ณัฐกิตติ์ กาฝากทอง       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
9 49009   ด.ช. ณัฐพงษ์ จอมประเสริฐ       ก20917 สังคม 415
10 49010   ด.ช. ณัฐภัทร ทรายมูล       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
11 49011   ด.ช. ณัฐวุฒิ นำมา       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
12 49012   ด.ช. นนททรัพย์ สิริวุทธิโยทัย       ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
13 49013   ด.ช. ปฐมรัฐ เทือกท้าวพรม       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
14 49014   ด.ช. ปัณณทัต หน่อแก้ว       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
15 49015   ด.ช. ภูฟ้า เขียวมั่ง       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
16 49016   ด.ช. ภูโภคิน บุนนาค       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
17 49017   ด.ช. ภูมิหิรัณย์ ไชยชนะ       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
18 49018   ด.ช. ภูวนัตถ์ ปะอินทร์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
19 49019   ด.ช. วีรภัทร ตาเร็ว       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
20 49020   ด.ช. เศรษฐทิชากร ตามศักดิ์            
21 49021   ด.ช. สิริวุฒิ สุทปา       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
22 49022   ด.ญ. ขวัญข้าว สายแดง       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
23 49023   ด.ญ. จิรัชยา ยะวงค์แล       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
24 49024   ด.ญ. ชนิสรา พิมสาร       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
25 49025   ด.ญ. ชัญญานุช จวรรณตูม       ก20921 วงโยธวาทิต 610
26 49026   ด.ญ. ณัฏฐณิชา โยธา       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
27 49027   ด.ญ. ณัฐชยา กิมสี       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
28 49028   ด.ญ. ณัฐนรี บุญมาเทพ       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
29 49029   ด.ญ. ณิชาภัทร ยศบุตร       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
30 49030   ด.ญ. นุชวรา แจ้งโพธิ์นาค       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
31 49031   ด.ญ. ปณิชา ทิพย์มาบุตร       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
32 49032   ด.ญ. พรนับพัน ธรรมสิทธิ์       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
33 49033   ด.ญ. พิมพ์ธาดา เลี่ยมสุข       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
34 49034   ด.ญ. พิยดา อุ่นตา       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
35 49035   ด.ญ. มรรษกร หาญสืบ       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
36 49036   ด.ญ. มลธิฌา ใจเย็น       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
37 49037   ด.ญ. ศิรภัสสร มีสะอาด       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
38 49038   ด.ญ. ศุภลักษณ์ เครือวงค์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
39 49039   ด.ญ. สุภิชญา นันทพันธ์       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
40 49040   ด.ญ. สุรีย์วรรณ ห้าวหาญ            
41 49399   ด.ญ. ภูเพียงฟ้า อภิอัญมณี       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
42 49400   ด.ญ. ทรรศพร พานทอง       ก20921 ศิลปะการแสดง 602