โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48961   ด.ช. เกียรติกร วงค์ใหม่       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
2 48962   ด.ช. เกื้อสกุล สืบสม       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
3 48963   ด.ช. คีเเกน คาโนบิ สตูฟส์       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
4 48964   ด.ช. ชัชนันท์ ตุ้ยเต็มวงค์       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
5 48965   ด.ช. ณชพล ศิริชา       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
6 48966   ด.ช. ณ้ฐวัฒน์ จรจันทร์       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
7 48967   ด.ช. ณัฐภัทร สุวรรณห้อย       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
8 48968   ด.ช. ทัพพ์เทพ จาวะลา       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
9 48969   ด.ช. ธนกฤต สมลังกา       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
10 48970   ด.ช. ธนวัตน์ ศรีวิกูล       ก20913 A Math 232
11 48971   ด.ช. นับพระพร วงศ์สรรเสริญ       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
12 48972   ด.ช. นาถวัฒน์ ปันติ       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
13 48973   ด.ช. พงศ์ปณต อุดใจ       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
14 48974   ด.ช. พลจันทร์ โกมลเมนะ       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
15 48975   ด.ช. พีรณัฐ สุภาพ       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
16 48976   ด.ช. ภัทรบดินทร์ สองแคว       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
17 48977   ด.ช. ภากร วันทะยะ       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
18 48978   ด.ช. ภาสกร อ๊อดทรัพย์       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
19 48979   ด.ช. ฤทธานุภาพ จินตนากอง       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
20 48980   ด.ช. วชิระ ข้อทน       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
21 48981   ด.ช. อภิชา ต๊ะตุ้ย       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
22 48982   ด.ญ. กชกร เมืองมา       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
23 48983   ด.ญ. กมลทิพย์ อิ่นคำ       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
24 48984   ด.ญ. ฐิตารีย์ วงศ์สวัสดิ์       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
25 48985   ด.ญ. ณธิดา สุทธิปัญโญ       ก20921 วงโยธวาทิต 610
26 48986   ด.ญ. ณัฎณิฌา วงค์ษา       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
27 48987   ด.ญ. ณัฐพร จุ่งเป็ง       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
28 48988   ด.ญ. นภพร สมแก้ว       ก20919 ลีลาศ 515
29 48989   ด.ญ. นริสรา ทองใบ       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
30 48990   ด.ญ. นัสรีน ดวงใจ       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
31 48991   ด.ญ. เบญจมาศ ยศอาลัย            
32 48992   ด.ญ. พัฒน์นรี ธรรมยา       ก20919 ลีลาศ 515
33 48993   ด.ญ. พาขวัญ สุขศิริ       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
34 48994   ด.ญ. พิงควดี ศรีนุธรรม       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
35 48995   ด.ญ. เพชรลดา เตชะสืบ       ก20923 ห้องสมุด 729
36 48996   ด.ญ. วิศรุตา คำปินใจ       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
37 48997   ด.ญ. ศราศิณีย์ ลายขัน       ก20919 ลีลาศ 515
38 48998   ด.ญ. ศุภกานต์ ลังกาปอน            
39 48999   ด.ญ. สุกฤตา วงศ์ลังกา       ก20919 ลีลาศ 515
40 49000   ด.ญ. สุชานันท์ รอดพยันต์       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
41 49398   ด.ญ. ชนัญชิดา เกษียร       ก20915 พลังงานทดแทน 324
42 49426   ด.ช. พัชรชาติ พรมแก้วงาม       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606