โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48601   ด.ช. กรไชย แสนไชย       ก20927 แนะแนว 910
2 48602   ด.ช. ก้องภพ อนุกูลชัย       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
3 48603   ด.ช. กันตภณ ท้าวคำลือ       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
4 48604   ด.ช. จักรภัทร อินทรพลอย       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
5 48605   ด.ช. ชุณหวัต ชูวัฒนกูล       ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
6 48606   ด.ช. ณัชพงษ์ นวลบุญเรือง            
7 48607   ด.ช. ณัฐภูมิ ศิริบุญธรรม       ก20927 แนะแนว 910
8 48608   ด.ช. ธีระพงษ์ สุระวัง       ก20927 แนะแนว 910
9 48609   ด.ช. พัชรพล พิพิธโภคา       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
10 48610   ด.ช. พีรพัฒน์ ทองดีนอก       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
11 48611   ด.ช. ภูริณัฐ วงค์ชมภู       ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
12 48612   ด.ช. ไวทยา ด้วงเสน       ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
13 48613   ด.ช. ศุภกฤต กุญชรโพธิ์สกุล       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
14 48614   ด.ช. สัณหวัตร์ วงศ์กลม       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
15 48615   ด.ช. เสฏฐพันธ์ นนทสูติ       ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
16 48616   ด.ญ. กัญชลีพร สิทธิ       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
17 48617   ด.ญ. กัญญาวีร์ หมอมูล       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
18 48618   ด.ญ. คุณัชญา สวรรค์วงศ์       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
19 48619   ด.ญ. จารุกัญญ์ ใจบุญ       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
20 48620   ด.ญ. ชนินาถ พุฒใจกา       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
21 48621   ด.ญ. ฐิตา กาญจนขันธ์       ก20927 แนะแนว 910
22 48622   ด.ญ. ณัชชา โตสงวน       ก20921 นาฏยลีลา 611
23 48623   ด.ญ. ณิชา ปันวงค์       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
24 48624   ด.ญ. ธนัญชนก เครือใจยา       ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
25 48625   ด.ญ. ธัญชนก พนะการ            
26 48626   ด.ญ. ธิดากานต์ ประเสริฐศักดิ์       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
27 48627   ด.ญ. บุษยวีย์ รุจิระปรีชากุล       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
28 48628   ด.ญ. ปรวีร์ หน่อแก้วมูล       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
29 48629   ด.ญ. ประภาวรินทร์ ตารุสา       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
30 48630   ด.ญ. ปองการ สิทธิกูลนะ       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
31 48631   ด.ญ. ปิย์วรา ปั้นเทศ       ก20927 แนะแนว 910
32 48632   ด.ญ. พรนับพัน พลเมฆ       ก20927 แนะแนว 910
33 48633   ด.ญ. พลอยปภัส สินวัชรไพศาล       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
34 48634   ด.ญ. พัสวีภัค ปัญญาหลวง       ก20927 แนะแนว 910
35 48635   ด.ญ. เพลงฟ้า สุวรรณวิชิตกุล       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
36 48636   ด.ญ. สิริภัส ใจมา       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
37 48637   ด.ญ. สุพิชฌา บุญชุม       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
38 48638   ด.ญ. อนงค์นารถ แก้วมณี       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
39 48639   ด.ญ. อรวรรณ รักสถาน       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
40 48640   ด.ญ. อัจฉราภรณ์ สีธรรมใจ       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868