โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49701   ด.ช. จิรพัฒน์ อัศวะสัย ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
2 49702   ด.ช. จิรัฏฐ์ อินทร์ต๊ะสืบ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
3 49703   ด.ช. ฉัตรดนัย บุญอธึก ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
4 49704   ด.ช. ชนะชล ปัญญาคำ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
5 49705   ด.ช. ชัชฌานนท์ ธีระศักดิ์คชา ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
6 49706   ด.ช. ชิติกร ต้อนรับ ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
7 49707   ด.ช. ชิษณุชา ดีคำวงค์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 กรีฑา 509
8 49708   ด.ช. ณัฏฐภัทร รินทร์แก้ว ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
9 49709   ด.ช. ณัฐชนน อินต๊ะขัน ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
10 49710   ด.ช. ณัฐพัชร์ เครือแปง ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
11 49711   ด.ช. ณัฐวัฒน์ ธนาเศรษฐอังกูล ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
12 49712   ด.ช. ธนดล หอมนิยม ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
13 49713   ด.ช. นภัส พลอยเจิมศรี ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
14 49714   ด.ช. ปัญญาพล สุดประเสริฐ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English corner 859
15 49715   ด.ช. พัทธดนย์ พิยะเดช ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
16 49716   ด.ช. พีรพัฒน์ อุปปัญญา ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
17 49717   ด.ช. วีรภัทร์ จอมใจ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
18 49718   ด.ช. ศรัณธร ศิริธร ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
19 49719   ด.ช. ศิรสิทธิ์ ศรีใจวงศ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
20 49720   ด.ช. สิปปภาส ฟูฝั้น ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
21 49721   ด.ช. สิริราช องอาจ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
22 49722   ด.ช. สุวิจักขณ์ เดชไชยพงศ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
23 49723   ด.ช. อรรถพันธ์ ชงโคสันติสุข ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
24 49724   ด.ญ. กชกร ยาสมร ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
25 49725   ด.ญ. กมลลักษณ์ ลีสุขสาม ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
26 49726   ด.ญ. กัญญาวีร์ คำสินธ์ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
27 49727   ด.ญ. กัญภาภัค เอสุจินต์ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
28 49728   ด.ญ. กัลป์ เกียรติศิลป์ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
29 49729   ด.ญ. กุลธิดา วงศ์แก้ว ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
30 49730   ด.ญ. เขมสุฎา พิศาลรุ่งโรจน์ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
31 49731   ด.ญ. จิดาภา วงศ์เขียวถา ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
32 49732   ด.ญ. ชัญญาดา สุขพี้ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 งานปักและงานถัก 833
33 49733   ด.ญ. ณัฐณิชา กระจ่างฉาย ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
34 49734   ด.ญ. ณัฐภรณ์ เจริญสุข ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 วงโยธวาทิต 610
35 49735   ด.ญ. ดลฤทัย จิตธำรงสิริกุล ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 ห้องสมุด 729
36 49736   ด.ญ. นภัสสินี ทองคำฟู ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
37 49737   ด.ญ. ปานชนก เมืองมา ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
38 49738   ด.ญ. ปาริชาติ จันทร์คำ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
39 49739   ด.ญ. พรญาณี คุ้มทรัพย์ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
40 49740   ด.ญ. พลอยชยา พงษ์มณี ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
41 49741   ด.ญ. พิชญธิดา สมลังกา ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
42 49742   ด.ญ. พิชญ์สินี พุ่มน้อย ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
43 49743   ด.ญ. ละอองฟ้า วังซ้าย ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
44 49744   ด.ญ. วิภาภรณ์ ฝั้นแก้ว ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
45 49745   ด.ญ. สุลักษ์ศิกา หอมแก่นจันทร์ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104