โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49656   ด.ช. ฆัมพล แป้นน้อย ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
2 49657   ด.ช. จิรวัฒน์ วังวีระนุสรณ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
3 49658   ด.ช. จิรายุ ภู่พิพัฒน์กูล ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
4 49659   ด.ช. ชุติพนธ์ จุมปาลี ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
5 49660   ด.ช. ณัญฐกรณ์ ดอนสินบูรณ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
6 49661   ด.ช. ณัฐกรณ์ เชาวลิตวงศ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
7 49662   ด.ช. ณัฐภัทร นวลปา ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
8 49663   ด.ช. เดชพนต์ วงศ์พานิช ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
9 49664   ด.ช. ธนากร สุวงศ์เครือ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
10 49665   ด.ช. ธีร์ ศรีอิ่นแก้ว ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
11 49666   ด.ช. นรารัตน์ อยู่รักญาติ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
12 49667   ด.ช. บัณฑิตณรงค์ ปวงคำ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
13 49668   ด.ช. ปรีดียาธร ผลดี ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
14 49669   ด.ช. ปัณณทัต ธรรมปัญญากูล ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 บาสเก็ตบอล 503
15 49670   ด.ช. เมธัส สุขคำภา ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
16 49671   ด.ช. รฐนนท์ ลิลา ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 บาสเก็ตบอล 503
17 49672   ด.ช. วุฒิชัย ปัญญามา ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
18 49673   ด.ช. สิงหเดช แสนวงค์คำ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 Internet ม.ต้น 219
19 49674   ด.ช. สิทธิธากรณ์ ปวงคำ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
20 49675   ด.ช. โสภณ นามวงศ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
21 49676   ด.ช. อชิระ ธีรวัฒน์วาที ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
22 49677   ด.ช. อดิเทพ แก้วชุ่ม ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
23 49678   ด.ช. อภิวิชญ์ เวียงไชย ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
24 49679   ด.ญ. กัญญาพัชร ปาแสง ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
25 49680   ด.ญ. กานต์ธีรา วาละ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
26 49681   ด.ญ. เกตน์สิริ ไม้ประดิษฐ์ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
27 49682   ด.ญ. จิรัชยา มีใจวงค์ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20919 ลีลาศ 515
28 49683   ด.ญ. จิรัชยา ชมภูบุตร ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
29 49684   ด.ญ. จุฑามณี แก้วลือ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
30 49685   ด.ญ. ชนันต์ญา สมจันทร์ตา ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
31 49686   ด.ญ. ชัญญา เล็กกำแหง ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
32 49687   ด.ญ. ณฐกมล สีชมภู ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
33 49688   ด.ญ. ณัฏฐกันย์ ไชยองค์การ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
34 49689   ด.ญ. ณัฐจิรา ศรีชัยตัน ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
35 49690   ด.ญ. ธัญญ์รัศม์ มีชั้น ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
36 49691   ด.ญ. ธารมิกา พรหมเผ่า ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
37 49692   ด.ญ. นภัทรชา จุไร ก20905 เนตรนารีปี 1 304      
38 49693   ด.ญ. พรสิริ บุญมาอูป ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
39 49694   ด.ญ. พิชาพร กล้าทำ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
40 49695   ด.ญ. วนคีตานันท์ ปุกคำ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
41 49696   ด.ญ. วริสรา รุ่งเลิศธนกิจ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
42 49697   ด.ญ. วิชญาพร จันทร์พุฒ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
43 49698   ด.ญ. เวธิกา หารอาจ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
44 49699   ด.ญ. สไบทอง ทิพจร ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
45 49700   ด.ญ. อติกานต์ ปีบ้านใหม่ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723