โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49611   ด.ช. กันต์ธีร์ ดาศรี ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
2 49612   ด.ช. กิตติวินท์ ปาระมี ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
3 49613   ด.ช. คณิสร เรือนทัศนีย์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
4 49614   ด.ช. เจตน์สฤษฏิ์ พรมมาบูรณ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
5 49615   ด.ช. ณัฐวัฒน์ จักรพรรดิ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
6 49616   ด.ช. ถิรภัทร สุรินทร์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 Internet ม.ต้น 219
7 49617   ด.ช. ธนกร จงกิจวิริยะ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
8 49618   ด.ช. ธนกฤต กาวินชัย ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
9 49619   ด.ช. ธนกฤต นครสุวรรณ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
10 49620   ด.ช. ธนดล จันทร์เดช ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
11 49621   ด.ช. ธนดล พรรณมาลัย ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
12 49622   ด.ช. ธนวินท์ ไชยดวงแก้ว ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
13 49623   ด.ช. ธนาคิม ธรรมขัน ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
14 49624   ด.ช. นภนัยน์ เวียงแปด ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
15 49625   ด.ช. ปภังกร เบญจาบุญฤทธิ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
16 49626   ด.ช. พัชรพล เครือบุญอุ่น ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
17 49627   ด.ช. พัธนวุติ บุญสารวัง       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
18 49628   ด.ช. ภัทรพล สิงห์ทอง ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
19 49629   ด.ช. ภานุวัฒน์ กุณะ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
20 49630   ด.ช. ยศกร ผดุงภักดีกุล ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
21 49631   ด.ช. วชิราวุธ มลฟู ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
22 49632   ด.ช. สิรภพ เรือนกุณา ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
23 49633   ด.ช. อนุชา ตามศักดิ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
24 49634   ด.ญ. กัญญาภัค ชัยวรรณ์ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
25 49635   ด.ญ. ชฎาธาร เศรษฐบุตร ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 เรารักโรงเรียน 822
26 49636   ด.ญ. ชาลิสา เอื้อนจิตร์ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20919 กรีฑา 509
27 49637   ด.ญ. ฑิตาพร สุตาคำ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานปักและงานถัก 833
28 49638   ด.ญ. ณพิชญา มณีใจสม ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
29 49639   ด.ญ. ณัฎฐนิช ซ้ายยศ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 เรารักโรงเรียน 822
30 49640   ด.ญ. ณัฐณิชา แก้วชัย ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานปักและงานถัก 833
31 49641   ด.ญ. ณิชกานต์ เวชกร ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
32 49642   ด.ญ. ทอปัด แข็งขัน ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
33 49643   ด.ญ. นภัสสร ภูริวัชรวรพงศ์ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
34 49644   ด.ญ. ปวริศา ปกรณ์สกุล ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 เรารักโรงเรียน 822
35 49645   ด.ญ. ปัณฑารีย์ ปันเงิน ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 งานปักและงานถัก 833
36 49646   ด.ญ. ปิยะนุช จอมฟอง ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 ห้องสมุด 729
37 49647   ด.ญ. แพรมุก ปงกันทา ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 ห้องสมุด 729
38 49648   ด.ญ. รพิพรรณ เรียนแดง ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 งานปักและงานถัก 833
39 49649   ด.ญ. ลักษณารีย์ มะโนริ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ดนตรีสากล 604
40 49650   ด.ญ. วรวรรณ หมอกฤทธิ์ ก20905 เนตรนารีปี 1 304      
41 49651   ด.ญ. ศุภิสฌา ประพันธ์กุล ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
42 49652   ด.ญ. สิริกร จารุเนตร ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
43 49653   ด.ญ. สิริพรรษา ปัญญารัตนอนันต์ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
44 49654   ด.ญ. อชิตะ เม่นสิน ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 Internet ม.ต้น 219
45 49655   ด.ญ. อภิชญามัย ทิพย์ชัย ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609