โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49566   ด.ช. แทนคุณ เตชะวงค์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
2 49567   ด.ช. ธนภัทร ยาสมร ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
3 49568   ด.ช. ธนภัทร ปิงแก้ว ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 บาสเก็ตบอล 503
4 49569   ด.ช. ธรรมรัตน์ ภิญโญ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
5 49570   ด.ช. ธราเทพ เเสวงผล ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
6 49571   ด.ช. นันทวัฒน์ จำเริญทิพย์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
7 49572   ด.ช. เนตินัฐ อินทนิล ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
8 49573   ด.ช. บดินทร์ อินทรบุรี ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
9 49574   ด.ช. เป็นหนึ่ง ทาสุรินทร์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
10 49575   ด.ช. พัฒนินท์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
11 49576   ด.ช. พัทธดนย์ ทำอินแก้ว ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
12 49577   ด.ช. พีร์นิธิ ก๋าจารี ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
13 49578   ด.ช. รุจิภาส ปาต๊ะวงศ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
14 49579   ด.ช. วชรพงษ์ ไชยพรหม ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
15 49580   ด.ช. วชิรวิทย์ ณ ลำปาง ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
16 49581   ด.ช. วทันย์ อัครอธิมาตร ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
17 49582   ด.ช. สรสิช เติมขจรกิจ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
18 49583   ด.ช. สุทินวัฒน์ จันทรวรเชตต์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
19 49584   ด.ช. สุวภัทร นามคำ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
20 49585   ด.ช. อโณทัย เรียบรับ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 ดนตรีสากล 604
21 49586   ด.ญ. กันต์ฤทัย บุญเกิด ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
22 49587   ด.ญ. กัลยกร เกาะกากลาง ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
23 49588   ด.ญ. จิรวรรณ หวานเเหลม ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
24 49589   ด.ญ. จิรัชยา วงศ์นาค ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
25 49590   ด.ญ. ชนิกานต์ ชุ่มเชื้อ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
26 49591   ด.ญ. ญาณาภา จันทร์จ๋าง ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานปักและงานถัก 833
27 49592   ด.ญ. ญาดา อินนาค ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
28 49593   ด.ญ. ญาสุมินทร์ อ้อยกลาง ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
29 49594   ด.ญ. ณปภาพร ขัดแข็งแรง ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานปักและงานถัก 833
30 49595   ด.ญ. ณัฐวดี วินทะชัย ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
31 49596   ด.ญ. ถลัชนันท์ บุญสมปาน ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานปักและงานถัก 833
32 49597   ด.ญ. ธัญญรัตน์ เหลืองอ่อน ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
33 49598   ด.ญ. ธัญวรัตน์ ใจงาม ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20917 มารยาทไทย 417
34 49599   ด.ญ. ประเสริฐศรี ประเสริฐ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
35 49600   ด.ญ. ปริยาภัทร ศรีปรัชญ์ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
36 49601   ด.ญ. ปาณิศา ทองคำมา ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
37 49602   ด.ญ. พรรณพร บุญยู่ฮง ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานปักและงานถัก 833
38 49603   ด.ญ. แพรวารินทร์ แผ่นคำ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 งานใบตอง 731
39 49604   ด.ญ. วรัทยา แลใจ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
40 49605   ด.ญ. ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
41 49606   ด.ญ. สราลี สิริวงศ์เครือ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
42 49607   ด.ญ. สุกฤตา วงค์ชมภู ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
43 49608   ด.ญ. อชิมา ภูวเศรษฐ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834      
44 49609   ด.ญ. อรวรา แสนบัวผัน ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
45 49610   ด.ญ. อริสรา ใจหาญ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224