โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49521   ด.ช. กิตติพจน์ สุขเมือง ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
2 49522   ด.ช. จิรภัทร กาต๊ะ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
3 49523   ด.ช. ชนาธิป โกวิทวัฒนชัย ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
4 49524   ด.ช. โชดิวัต จันทกูล ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
5 49525   ด.ช. ทัศน์พล สานอินทร์จักร ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 A Math 232
6 49526   ด.ช. ธนโชติ ธิรินทอง ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
7 49527   ด.ช. นนณภัทร มนตรีกุศล ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
8 49528   ด.ช. นนทกร แซ่ตัน ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
9 49529   ด.ช. ปกรณ์เกียรติ สร้อยวัน ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
10 49530   ด.ช. ปฏิพัตร์ ใจคำฟู ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
11 49531   ด.ช. พงศพัศ เหลืองพีระชัย ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
12 49532   ด.ช. พิทวัส ดวงฟู ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
13 49533   ด.ช. พุทธิกร ด้วงธิวงศ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
14 49534   ด.ช. ภูริณัฐ คำวัน ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
15 49535   ด.ช. ภูรินทร์ กันหา ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
16 49536   ด.ช. วรปรัชญ์ พนัสจุฑาบูลย์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
17 49537   ด.ช. ศตายุ คำใส ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
18 49538   ด.ช. สุทธิวัฒน์ วงศ์ษา ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
19 49539   ด.ช. อธิภัทร นาคพิทักษ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
20 49540   ด.ช. เอื้ออังกูร อังควานิช            
21 49541   ด.ญ. กัญญ์วรา รณหงษา ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
22 49542   ด.ญ. กัลยวรรธน์ ขัดทะเสมา ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 วงโยธวาทิต 610
23 49543   ด.ญ. กานต์ธิดา ปูสิริพงศ์สาร ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
24 49544   ด.ญ. กีรติญา สุวรรณแพร่ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
25 49545   ด.ญ. คริษฐา ปาละจเร ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
26 49546   ด.ญ. ชมผกา ทิพย์วงศา ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
27 49547   ด.ญ. ณชาภัทร เเสงเอี่ยม ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
28 49548   ด.ญ. ณัฏฐพัชร ปัทมแก้ว ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
29 49549   ด.ญ. ณัฐณิชา เขียวปิง ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 งานปักและงานถัก 833
30 49550   ด.ญ. ธนาภา ฮ่อธิวงศ์ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
31 49551   ด.ญ. นราวดี ไกรทองอยู่ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
32 49552   ด.ญ. ปภาดา กิจจคณารักษ์ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
33 49553   ด.ญ. ปาณิสรา หูทิพย์ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
34 49554   ด.ญ. ภัทรธิดา สุขเพราะนา ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
35 49555   ด.ญ. รุจิกร ปันเต ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
36 49556   ด.ญ. วัชรพร ตุ้ยเครือ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานใบตอง 731
37 49557   ด.ญ. วัชรีพร เป็นมูล ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
38 49558   ด.ญ. วีรอร สุทะคำ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 ห้องสมุด 729
39 49559   ด.ญ. ศตพร สีวาโย ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
40 49560   ด.ญ. ศิรภัสสร แสงจันทร์ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
41 49561   ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีแสง ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
42 49562   ด.ญ. สุชานาถ สิทธิวงค์ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานปักและงานถัก 833
43 49563   ด.ญ. สุพัตรา สุยะสืบ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
44 49564   ด.ญ. อัยยา ภาษิต ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
45 49565   ด.ญ. อารียา จำปาหลวง ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานใบตอง 731