โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 50052   ด.ช. กฤตภาส บุญเรือง ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 Internet ม.ต้น 219
2 50053   ด.ช. ชนกนนท์ กองกันทะ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
3 50054   ด.ช. ญาณภัทร แสงใส ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
4 50055   ด.ช. ธัณยพงศ์ พุทธวงศ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 พลังงานทดแทน 324
5 50056   ด.ช. นับพระพร วรวงศ์ประภา ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
6 50057   ด.ช. นิธิกิตติคุณ โอฬารจันทโรทัย ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 การถ่ายภาพ 738
7 50058   ด.ช. ปภังกร แก้วประเทศ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
8 50059   ด.ช. ปัญจธีร์ จันทาพูน ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
9 50060   ด.ช. ปาฏิหาริย์ เชื้อเมืองพาน ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
10 50061   ด.ช. วรินทร ดอนดี            
11 50062   ด.ช. วุฒิภัทร ใจกันทา ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
12 50063   ด.ช. ศศิศ ยอดยิ่ง ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
13 50064   ด.ช. สิรภพ ณ ลำปาง ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
14 50065   ด.ช. สุภเวช วงศ์เงิน ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
15 50066   ด.ญ. กนกขวัญ สันวงค์ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 English on Movie 838
16 50067   ด.ญ. กรณ์อริญชย์ เทพคำปลิว ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
17 50068   ด.ญ. กรภัทร์ คงพิริยะภิญโญ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
18 50069   ด.ญ. กานต์ธีรา เมฆรักษาวนิช ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
19 50070   ด.ญ. ขวัญหทัย ใจยา ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
20 50071   ด.ญ. ครองสิริ เทพพรมวงศ์ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
21 50072   ด.ญ. ชนันธร จักราชัย ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
22 50073   ด.ญ. ณัฐญาดา ธรรมชัยกุล ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
23 50074   ด.ญ. ณิชมน วัฒนกุล ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
24 50075   ด.ญ. ณิชาภัทร จำปาอูป ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
25 50076   ด.ญ. นลพรรณ วงค์ชมภู ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
26 50077   ด.ญ. นำหทัย บุณยรัตพันธุ์ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20917 มารยาทไทย 417
27 50078   ด.ญ. ปพิชญา หลักมั่น ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
28 50079   ด.ญ. พิมพ์พิกา มุขแจ้ง ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
29 50080   ด.ญ. ภูริชญา อินต๊ะทิพย์ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
30 50081   ด.ญ. รตนพร แถมสุข ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
31 50082   ด.ญ. ลักษณียา เสรีกุลวิเวทย์ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 การถ่ายภาพ 738
32 50083   ด.ญ. สิริยากร สำอางค์ศรี ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
33 50084   ด.ญ. สุวพิชญ์ จงสุวรรณวัฒนา ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
34 50085   ด.ญ. อริษรา งามจิตต์เอื้อ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 A Math 232
35 50086   ด.ญ. อลิสา อโรร่า ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
36 50087   ด.ญ. อาภาภัทร เมฆนภาภรณ์ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334