โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49881   ด.ช. กรณ์ดนัย ปินตาวงค์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
2 49882   ด.ช. กรตะวัน ศรีม่วง ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
3 49883   ด.ช. กันตภณ โคตะอินทร์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
4 49884   ด.ช. เจตนิพัทธ์ พิมสาร ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
5 49885   ด.ช. ไชยนันท์ อินธนาพันธ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 A Math 232
6 49886   ด.ช. ฐากูร อุตมะ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
7 49887   ด.ช. ธนธรณ์ รอดย้อย ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
8 49888   ด.ช. ธนธัส ศรีพิศุทธิ์ตระกูล ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
9 49889   ด.ช. ธนากานต์ ยะถา ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
10 49890   ด.ช. พฤทธิ์ พญาไทย ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
11 49891   ด.ช. พิชญุตม์ ท้าวไชยยา       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
12 49892   ด.ช. พีรพัฒน์ กันตา ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
13 49893   ด.ช. พีรพัฒน์ ปัญญา ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
14 49894   ด.ช. ภาคย์โภไคย หมื่นเทพ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
15 49895   ด.ช. รัฐพล ทองใบ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
16 49896   ด.ช. วรโชติ ธิวงศ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
17 49897   ด.ช. ศุกลภัทร อัครชัยธัญศิริ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
18 49898   ด.ช. เศรษฐพงษ์ แก้วมูล ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
19 49899   ด.ช. สันติภาพ มั่นเหมาะ       ก20921 วงโยธวาทิต 610
20 49900   ด.ช. สิรวิชญ์ วะเท ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
21 49901   ด.ช. โสภณวิชญ์ คงดำ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
22 49902   ด.ช. อิสระ ติ๊ตาวงศ์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
23 49903   ด.ญ. กชกร แสงวรรณ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ห้องสมุด 729
24 49904   ด.ญ. กุลฑีรา ตาเมืองมูล ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานปักและงานถัก 833
25 49905   ด.ญ. ชญานันท์ กลีบบัว ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
26 49906   ด.ญ. ชนัญญา เดชาปุณยธร ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
27 49907   ด.ญ. ชนิกานต์ พรหมจรรย์ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
28 49908   ด.ญ. ชวิศา ตรีวัฒนาวงศ์ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
29 49909   ด.ญ. ญาณศิริ เบอร์ริส ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
30 49910   ด.ญ. ฐิติยา อุตมีมั่ง ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
31 49911   ด.ญ. ณัฐกุล ศรีสกุล ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
32 49912   ด.ญ. ณัฐนันท์ จันทร์แสนตอ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20919 ลีลาศ 515
33 49913   ด.ญ. ทักษิณา ปงมะจักร์ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
34 49914   ด.ญ. นภัสกรณ์ เครือสาร ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ห้องสมุด 729
35 49915   ด.ญ. นันท์นภัส หมื่นยศ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
36 49916   ด.ญ. บุญญาภา ฉัตรวราชัย ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
37 49917   ด.ญ. ปุณยาภา มั่นธนะกิจ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานปักและงานถัก 833
38 49918   ด.ญ. เปมิกา ธรรมสุ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
39 49919   ด.ญ. พิชญกันย์ เหมวรางค์กูล ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
40 49920   ด.ญ. ภัทรนันท์ ธารเนตร ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 English corner 859
41 49921   ด.ญ. ลลิตา ฟองคำ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
42 49922   ด.ญ. ลัทธวิตรา ขัดผาบ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
43 49923   ด.ญ. วรางคณา ดอยลอม ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
44 49924   ด.ญ. ศิริประภา กำลังว่อง ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
45 49925   ด.ญ. สุจิตตรา ตันสาย ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603