โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49836   ด.ช. กตัญญู มากมี       ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
2 49837   ด.ช. ครองสิริ ทิพย์มณฑา ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
3 49838   ด.ช. จตุธรรม ปาสิงห์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
4 49839   ด.ช. ฉลองสิริ แลวริด ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
5 49840   ด.ช. เฉลิมเกียรติ กัน       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
6 49841   ด.ช. ชยพล ทรัพย์ธัญนพ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
7 49842   ด.ช. ณรงศักดิ์ ฉัตรดี ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 การถ่ายภาพ 738
8 49843   ด.ช. ทยากร ตากาบุตร ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
9 49844   ด.ช. ธนกร ของเดิม ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
10 49845   ด.ช. ธนศักดิ์ กิตติธรากูล ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
11 49846   ด.ช. นพณัฐ ก๋าใจ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
12 49847   ด.ช. นารา ฟองแก้วงาม ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
13 49848   ด.ช. ปุณพจน์ เอื้อเฟื้อ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
14 49849   ด.ช. พลกฤต เป็นมูลยิ่ง ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 การถ่ายภาพ 738
15 49850   ด.ช. ภรภัทร ฉายรังษี ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
16 49851   ด.ช. ภีรภูมิ ลำปน       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
17 49852   ด.ช. ภูริต ศรีทะโร ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
18 49853   ด.ช. วรพล ยะเปียง ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
19 49854   ด.ช. ศรัณศักดิ์ ต๊ะสุทา ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
20 49855   ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สุวรรณชีวะศิริ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
21 49856   ด.ช. อติวัณณ์ เสรารัตน์ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
22 49857   ด.ช. อนุกูล สามารถ ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
23 49858   ด.ช. อุกฤษฎ์ บุญลิถาน ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
24 49859   ด.ญ. กัญญาภัทร ฟูใจ ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
25 49860   ด.ญ. กัญติมา ปันตา ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
26 49861   ด.ญ. คัมภีรดา คำตุ้ยเชื้อ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 วงโยธวาทิต 610
27 49862   ด.ญ. จุฑาทิพย์ ชัยประสิทธิกุล ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
28 49863   ด.ช.. สัฏฐี ทำทอง ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English on Movie 838
29 49864   ด.ญ. ธนวรรณ มาทา ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
30 49865   ด.ญ. ธนัชพร ม่วงมี ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
31 49866   ด.ญ. ธนันญา แสนหมื่น ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
32 49867   ด.ญ. ธัญชนก จันทะวงศ์ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20927 แนะแนว 910
33 49868   ด.ญ. นวพร ไชยเตกุล ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
34 49869   ด.ญ. ปนัสยา มีใจวงค์ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
35 49870   ด.ญ. ปภาวรินทร์ มงคล ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
36 49871   ด.ญ. ปุณณดา ตรงปัญญาโชติ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
37 49872   ด.ญ. พริษฐ์ธาดา ยศทองงาม ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
38 49873   ด.ญ. พิชญาภรณ์ โนใจปิง ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
39 49874   ด.ญ. พิมพ์ชนก เครือใจยา ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
40 49875   ด.ญ. รังสิยา สันติรังสิมันตุ์ ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ดนตรีสากล 604
41 49876   ด.ญ. วรภัทร ผลประโยชน์ ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ห้องสมุด 729
42 49877   ด.ญ. สุวิณ์ชิตา จันทร์อ่อน ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
43 49878   ด.ญ. อภิชญา ราชนำปน ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ห้องสมุด 729
44 49879   ด.ญ. อรชัญญา เกี้ยวสกุลชัย ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
45 49880   ด.ญ. อิสรีย์ พิจารณ์วณิช ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309