โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45494 นาย ชนกกานต์  ตั้งศรีวงศ์                  
2 45506 นาย รณกร  สุวรรณเมือง                  
3 45545 นาย  เทวราช วงศ์หาญ                  
4 45548 นาย ธวัชรพรรณ  ยามี                  
5 45552 นาย พชร วัฒนะนุกูล                  
6 45568 น.ส. ณัชชารมย์ วรารักษ์                  
7 45573 น.ส. ธัญรดา วงค์ชัยชนะ                  
8 45628 น.ส.  ศิรินทิพย์ วงศ์ปิง                  
9 45892 นาย อภิวัฒน์ สุววรณนัง                  
10 46151 นาย คนาโชติ  ใจโฮ้ง                  
11 46153 นาย  ถิรตรัย  มาละใจ                  
12 46155 นาย ธนราชันย์ สูงติวงค์                  
13 46162 นาย ศุภณัฐ  เดี่ยวรัตนกุล                  
14 46163 น.ส. กัญญาณัฐ  จันทรดี                  
15 46165 น.ส. กุลสิณี  เต็งศิริวัฒนานนท์                  
16 46171 น.ส. ธัญญรัตน์  รื่นเริง                  
17 46174 น.ส. นาทยา โสวะละ                  
18 46175 น.ส. ญาณิศา  มั่นเหมาะ                  
19 46177 น.ส. พิชญา สุขป้อม                  
20 46182 นาย ณัฐนภัส คำชมภู                  
21 46183 นาย ณัฐภัทร วงศ์ราษฎร์                  
22 46184 นาย บรรพต มามิ่ง                  
23 46218 น.ส. รักชนก อินทะสืบ                  
24 48551 น.ส. กมลพร ตรียกูล                  
25 48552 น.ส. กรรณิการ์ จำหน่าย                  
26 48555 น.ส. อภิชญา นันทพันธ์                  
27 48556 นาย พีรภัทร วงษ์ศรี                  
28 48557 นาย ภัทรนันท์ สมศิริ