โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45495 นาย ชนาธิป เสียงหวาน                  
2 45544 นาย ณัฐพงศ์ ทานุชิต                  
3 45560 น.ส. กัญญารัตน์ แก้วพิมพ์                  
4 45564 น.ส. ชญานิศ พรหมมา                  
5 45565 น.ส. ชนกนันท์ ใจจิต                  
6 45583 น.ส. รัชพร ศรีเขื่อนแก้ว                  
7 45591 นาย ณัฏฐพิพัฒน์ สมเพชร                  
8 45598 นาย พิชญุตม์ ศรีตะบุตร                  
9 45605 น.ส. กุลธิดา วงศ์ษา                  
10 45611 น.ส. ณิชาภา แก้วเมืองมูล                  
11 45612 น.ส. ทิฆัมพร บุตรา                  
12 45619 น.ส. ปราชญ์ชนิกา ตามูล                  
13 45624 น.ส. ภัสร์ธิดากานต์ จินะการ                  
14 45625 น.ส. แพรทอง วิทิพย์รอด                  
15 45627 น.ส. ศรันย์ธร พิณวานิช                  
16 45633 น.ส. เอมิกา มันจันดา                  
17 45634 นาย ณัฐวุฒิกร อุตวรรณ์                  
18 45647 นาย วริทธินันท์ วรรณเลิศ                  
19 45674 น.ส. วิชญาดา รูปละออ                  
20 45687 นาย ธนนท์ จงรักษ์                  
21 45693 นาย พัทธนันท์ มัตแช                  
22 45697 นาย วนศักดิ์ ปิงวัง                  
23 45750 นาย อริญชัย ดำงาม                  
24 45787 นาย พนัฐษพล ปะทะนมปีย์                  
25 45900 น.ส. ชลิตา สาระมนต์                  
26 45991 น.ส. ชลกร แก้วนันไชย                  
27 46003 น.ส. วชิราพร ณ ลำพูน                  
28 46027 นาย ภูผา ผลศิริ                  
29 46121 นาย วรเทพ เทพแปง                  
30 46139 น.ส. น้ำ หาญพิชิตศึกไพรี                  
31 46152 นาย ญาณปรัชญ์ เบญจศาสตร์                  
32 46187 น.ส. กุลวรางค์ เกตุสวัสดิ์                  
33 46191 น.ส. ธนัชชา ประมูลสิน                  
34 46210 น.ส. ธัญญา ทิพย์บำรุง                  
35 47055 นาย วชิรวิทย์ ดอนดี                  
36 47085 น.ส. ชนัญชิดา กษิดิศณิชกุล                  
37 48511 น.ส. กุลสตรี แสดงคุณ                  
38 48512 น.ส. จิดาภา แซ่ตั้ง                  
39 48513 น.ส. ณัฏฐินี ศรีบุญวงษ์                  
40 48514 น.ส. พิณรัตน์ แสนคำฟู                  
41 48515 น.ส. มลธิชา วงศ์จักร์                  
42 48516 น.ส. รชาภา สิรธนาเจริญ                  
43 48517 น.ส. อุ้มบุญ อินยาศรี