โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45537 น.ส. รัศมีธรรม หนูหล้า อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
2 45610 น.ส. ณิชาภัทร สีดี ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
3 45614 น.ส. นัฏฐริกา ภู่เจริญ ง30293 งานห้องสมุด1 732            
4 45667 น.ส. พัชราภรณ์ พรมอินถา ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
5 45670 น.ส. เมฌญา จันอินตา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
6 45696 นาย วงศธีร์ พันธุ์หอม ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
7 45753 น.ส. กฤตยาณี เป็งราชรอง ง30267 ถักโครเชท์ 747            
8 45784 นาย นวศกร เลปนะวัฒน์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
9 45814 น.ส. มัณฑนา เกิดผล ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
10 45820 น.ส. สุภาวดี คำจิโน ง30293 งานห้องสมุด1 732            
11 45847 น.ส. กนิษฐา ไวยดารา ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
12 45848 น.ส. กนิษฐา อินทรกำแหง ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
13 45851 น.ส. ชญาดา นารีกุล ง30293 งานห้องสมุด1 732            
14 45867 น.ส. สุรัมภา ตาให้ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
15 45872 นาย จิรภัทร สมบูรณ์ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
16 45885 นาย พีรวัส ผัดกันทา ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
17 45894 น.ส. กนกพร รอดเดชา ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
18 45899 น.ส. ชลธิชา สันบุญเป็ง ง30267 ถักโครเชท์ 747            
19 45955 น.ส. รวิสุดา บุญเตี่ยม ง30267 ถักโครเชท์ 747            
20 45959 น.ส. สุไพลิน สุระ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
21 45993 น.ส. ทักษิณา มะโนพันธ์ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
22 45998 น.ส. พิมพ์ชนก ตื้อยศ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
23 46006 น.ส. ศรีพัชร์ฌาณ์ ใจแสนวงค์ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
24 46040 น.ส. ณัฎฐิยา คำวงศ์                  
25 46047 น.ส. พรรณวดี ชมกลิ่น อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
26 46048 น.ส. พรรณอร ฮาวบุญมี                  
27 46052 น.ส. วนิดา วณิชเรืองชัย ง30293 งานห้องสมุด1 732            
28 46056 น.ส. อารยดา ปัญญาเสริฐ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
29 46090 น.ส. ปภาพร เอกากาย ง30267 ถักโครเชท์ 747            
30 46109 นาย ชวกร แพนไธสง                  
31 46119 นาย เมธาวินท์ ธิแก้ว ง30293 งานห้องสมุด1 732            
32 46135 น.ส. ณัชชา ไชยองค์การ                  
33 46141 น.ส. พนิดา แซ่ปึง ง30267 ถักโครเชท์ 747            
34 46148 น.ส. สิริภา กิจสดับ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
35 46198 น.ส. กรัณย์กร พูลเกิด อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
36 46211 น.ส. บุญสิตา ไชยดี                  
37 46219 น.ส. สมรดา เกษแก้ว                  
38 47046 น.ส. อาภาพรรณ อวดห้าว ง30267 ถักโครเชท์ 747            
39 47048 น.ส. ธัญจิรา เทือกศิริ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
40 48554 น.ส. ธัญสิริ วัชรธาดาพงศ์