โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46374 นาย รัชชวกร จิรศุภางกูร                  
2 46380 นาย อธิป งามจิตต์เอื้อ                  
3 46924 นาย จตุรวิทย์ อุปรโคตร                  
4 46925 นาย จิรโชติ ศรีจิรานนท์                  
5 46926 นาย ณัฏฐชัย เตชะนิเวศน์                  
6 46928 นาย ธรรมสรณ์ ธรรมสรางกูร                  
7 46929 นาย นนทวิทย์ วงศ์ประเสริฐ                  
8 46931 นาย ภัทรวินท์ สุมา                  
9 46936 นาย อติชาติ ไชยสาร                  
10 46937 นาย อนัส ละงู                  
11 46938 น.ส. ชนกานต์ ชามาตย์                  
12 46939 น.ส. ชิดชนก ศรีวิลัย                  
13 46941 น.ส. ณิชากร กาตาสาย                  
14 46942 น.ส. ณีรนุช สีธิคำ                  
15 46943 น.ส. ธนัชพร สาลีผล                  
16 46944 น.ส. นิดานุช ตักเตือน                  
17 46946 น.ส. พศิกา เทศศรีเมือง                  
18 46947 น.ส. พัชริญา ดวงฟู                  
19 46949 น.ส. รติรัตน์ ภควิวัฒน์                  
20 46951 น.ส. สิริกร แก้วปัญญา                  
21 46952 น.ส. สุรัชธรีย์ แสงศิริ                  
22 46953 น.ส. อชิรญา วุฒิธนูทอง                  
23 46954 น.ส. พิชามญชุ์ หล่อลิปิวงศ์                  
24 46956 นาย กนก ตุ้มท่าไม้                  
25 46963 น.ส. ณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน์                  
26 46964 น.ส. ทรงอัปสร เอี่ยมสำอางค์                  
27 46965 น.ส. ธนัทภัทร รักษ์บำรุง                  
28 46969 น.ส. ศุภาวีร์ จุลบุตร                  
29 49351 นาย ทรัพย์สาคร ธิเลิศ