โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46172 น.ส. ธัญญาเรศ อุปทอง                  
2 46274 นาย ตรีจิตร เหลี่ยมสมบุญ                  
3 46316 นาย ก้องภพ หมองู                  
4 46320 นาย ณฐกานต์ภู ตามเดช                  
5 46329 นาย ศุภักษร บุญสืบ                  
6 46334 น.ส. กฤติยาภรณ์ ปันตุ่น                  
7 46347 น.ส. ธมนวรรณ ธรรมสิทธิ์                  
8 46351 น.ส. ปรีชญา ต้นโนนเชียง                  
9 46360 น.ส. สุตาภัทร เฉลิมวงค์                  
10 46362 น.ส. อมราวดี คะเรรัมย์                  
11 46367 นาย ธนพงษ์ อินต๊ะรัตน์                  
12 46382 น.ส. ชนม์ชนันทร์ สุภาแก้ว                  
13 46383 น.ส. ชนยชา จันทาวุฒิกุล                  
14 46386 น.ส. ธัญญาภรณ์ โสภาฮุย                  
15 46388 น.ส. ธิติสุดา วงค์ทนา                  
16 46393 น.ส. พนาพร สายปินตา                  
17 46399 น.ส. ภัทรจันทน์ ต๊ะผัด                  
18 46409 น.ส. อลีนา อรุณมณี                  
19 46414 นาย ชญานิน อนันต์รัตนากูร                  
20 46443 น.ส. นรีกานต์ รัญจวน                  
21 46505 น.ส. สัณห์สินี ชุมแก้ว                  
22 46513 นาย ณัชพล อิทธิโรจนวงศ์                  
23 46546 น.ส. ภรณ์พรรณน์ จีรปัญญาทิพ                  
24 46584 น.ส. ณัฏฐนิช บุญสถิตย์                  
25 46586 น.ส. ธัญญ์ลักษณ์ จีรปัญญาทิพ                  
26 46668 นาย อานนท์ แต้มคม                  
27 46672 น.ส. ชนาธิป อ้างอิง                  
28 46686 น.ส. วรพิชชา เมืองยศ                  
29 46689 น.ส. สิรินทิพย์ แข็งแรง                  
30 46745 นาย ชาญณรงค์ ดวงสุภา                  
31 46780 น.ส. สุมิญช์ธิรา เทพปินตา                  
32 46813 น.ส. ณัฐนิช เหลืองรัชพันธุ์                  
33 46823 น.ส. พิชญา คำวงษา                  
34 46827 น.ส. วรัญญา สมนาค                  
35 46843 นาย ภูริณัฐ ใจบุญ                  
36 46847 นาย ศุภกร สุขศิริ                  
37 46860 น.ส. ชาลิสา ชาวเขลางค์                  
38 46862 น.ส. ณัฐชฎาพร พิสกุล                  
39 46878 นาย คเชนทร์ เวียงทอง                  
40 46930 นาย พีรดนย์ นามวงศ์                  
41 46962 น.ส. ชลธิชา สอนดี                  
42 46972 นาย กานต์ธีร์ ทองจิบ                  
43 47071 นาย ธีรภัทร์ ทาสุรินทร์                  
44 49319 น.ส. กฤตพร อยู่สุธา