โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46317 นาย กานต์ธนัท วงค์น้ำนอง                  
2 46323 นาย ณัฐกิตติ์ ราชลำ                  
3 46333 น.ส. กฤตพร นันตาแสง                  
4 46346 น.ส. ธนัชชา รินทร์แก้ว                  
5 46348 น.ส. ธีราพร จัตุจันทร์                  
6 46370 นาย บุญญวัฒน์ สังบัวแก้ว                  
7 46371 นาย ปฐพี ธรรมเอกสกุล                  
8 46401 น.ส. มณฑิตา จันทปา                  
9 46403 น.ส. วรัชยา ชมภูศรี                  
10 46411 น.ส. เอมอร รัศมีสถาพร                  
11 46446 น.ส. บุณฑริกา อุ่นม่อน                  
12 46447 น.ส. พัทธนันท์ วงธิสอน                  
13 46450 น.ส. เพชรลดา คำภีระ                  
14 46459 น.ส. อิสริยาภรณ์ ภาคฤทธิ์                  
15 46485 น.ส. ชัญญานุช ชัยสุวรรณ                  
16 46502 น.ส. วศินี บุญมา                  
17 46507 นาย กรกฎ ขัดยอด                  
18 46581 น.ส. ชนัญญา ฝาตา                  
19 46606 นาย ธนกฤต นิรัติศัย                  
20 46612 นาย ภาคิน แสงลุน                  
21 46623 น.ส. กัลย์กมล ฝั้นแปง                  
22 46625 น.ส. กุลสตรี ฟูคำ                  
23 46641 น.ส. รัชฎาวรรณ การเพียร                  
24 46642 น.ส. วชิรญา งามสม                  
25 46647 นาย กนกพล จำอินถา                  
26 46687 น.ส. ศศิกานต์ อกตัน                  
27 46688 น.ส. สลิลทิพย์ แสงทราย                  
28 46722 น.ส. ณิชารีย์ บุญนำมา                  
29 46736 น.ส. อคิราภ์ เลิศวิภาภัทร                  
30 46748 นาย ณัฐวุฒิ มูลพุ่มสาย                  
31 46773 น.ส. พิมพ์นิภา พิมพ์ตะครอง                  
32 46805 นาย อดุลวิทย์ โถนาค                  
33 46817 น.ส. ธีรดา สายสม                  
34 46846 นาย ศิวกร คำภิโล                  
35 46854 น.ส. กานต์ธิดา จอมเอ้ย                  
36 46856 น.ส. จิรสุดา ธินาเครือ                  
37 46900 น.ส. เกศแก้ว กองทุน                  
38 46913 น.ส. พลอยกนก จอมคำ                  
39 46981 นาย ศุภกร คงอรุณ                  
40 46998 น.ส. วรรณเพ็ญ ไชยทนุ                  
41 49305 นาย ชนะชนม์ กล่ำเมือง                  
42 49307 นาย ธีรภัทร์ แก้วยอด                  
43 49309 น.ส. กมลชนก ธรรมนพ                  
44 49312 น.ส. ปพิชญา ทุ่งแจ้ง                  
45 49361 นาย ภัทรวิทย์ มะโนคำ                  
46 49365 น.ส. ณัฐกานต์ ง้าวทาสม                  
47 49366 นาย จีระวัฒน์ ยะชะระ                  
48 49411 นาย ศิลา ศิริไพบูลย์