โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46269 นาย ชยากร ศรีโรจนกุล                  
2 46328 นาย ศตพร ธรรมจักร์                  
3 46335 น.ส. กัญญาวีร์ มีชื่อ                  
4 46344 น.ส. ณัฐริกา ภิระบรรณ์                  
5 46361 น.ส. สุธีมนต์ ไชยวงศ์                  
6 46368 นาย ธนศักดิ์ ธรรมสอน                  
7 46379 นาย สิทธิชัย ศรีแกวงศ์                  
8 46391 น.ส. ปวริศา ศิริชุ่ม                  
9 46404 น.ส. วรันธร จินตนพงศ์พันธุ์                  
10 46405 น.ส. วรางคณา แสนทอน                  
11 46406 น.ส. สิรินภา คุ้มภัยเพื่อน                  
12 46417 นาย เดชาธร บุญประโหลก                  
13 46426 นาย ภีมพ์ บุญพา                  
14 46435 น.ส. ชนิดาภา ยาท้วม                  
15 46456 น.ส. ศศิธร พุทธสอน                  
16 46457 น.ส. สุชัญญา ทักษิณาพิมุข                  
17 46531 น.ส. กศยา พานดง                  
18 46537 น.ส. จิดาภา ไชยกุล                  
19 46543 น.ส. ธัญชนก ธรรมวงค์                  
20 46548 น.ส. วรฤทัย ทองกิ่ง                  
21 46556 นาย การุณศีล จันทร์ศิริ                  
22 46557 นาย คุณานนต์ วังสมบัติ                  
23 46577 น.ส. กวินธิชา บัวมั่น                  
24 46717 น.ส. ณัฏฐธิดา วะเท                  
25 46718 น.ส. ณัฐกานต์ มีชื่อ                  
26 46733 น.ส. ศิวลักษณ์ ต่วนเทศ                  
27 46735 น.ส. สุทธิกานต์ วงศ์ไชย                  
28 46761 น.ส. กนกกร ศรีสมวงศ์                  
29 46774 น.ส. แพรววรินทร์ โนปิง                  
30 46776 น.ส. รุ่งทิวา เตจ๊ะ                  
31 46799 นาย ภูวเนตร เพชรประสิทธิ์กุล                  
32 46800 นาย เมธาสิทธิ์ เขียวปิง                  
33 46806 นาย อติวิชญ์ อนันต์ไชย                  
34 46818 น.ส. นภัสสร เครือวงศ์                  
35 46829 น.ส. สุภัทรามิญช์ เทพปินตา                  
36 46839 นาย พชรดล ศิริพันธุ์                  
37 46896 นาย ศุภณัฐ วังทิพย์                  
38 46914 น.ส. พิชยา มั่นการ                  
39 46920 น.ส. สุกฤตา วงค์ลอดแก้ว                  
40 46950 น.ส. วรรณลดา ไชยโส                  
41 49311 น.ส. ณัชวิภา จันทนะ                  
42 49318 น.ส. สวรรยา นันต๊ะภาพ                  
43 49359 นาย ภูวนัย โชติธนารีย์                  
44 49363 น.ส. พิชญกาญจน์ ประกอบศิลป                  
45 49374 น.ส. เนตรญาดา แซ่พ่าน