โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46291 น.ส. จิณณพัต คำดี                  
2 46300 นาย ทัตพงศ์ เสริมสุข                  
3 46310 น.ส. ปภัสสร ปัญญาไชย                  
4 46326 นาย ธนภัทร วรรณสิทธิ์                  
5 46331 นาย อาจอง เกียล่น                  
6 46337 น.ส. จินตภัทร บุญเจริญ                  
7 46339 น.ส. ชนกชนม์ ใจจิต                  
8 46352 น.ส. ปัณชญา เรืองศรี                  
9 46356 น.ส. ศิวาลัย จาคำมา                  
10 46357 น.ส. สวิชญา เครือตัน                  
11 46375 นาย วัชรภูมิ หล่อประดับเพชร                  
12 46387 น.ส. ธารตะวัน ใจวังเย็น                  
13 46389 น.ส. นิภาธร อกกว้าง                  
14 46410 น.ส. อาทิตยา ชนะรบ                  
15 46421 นาย นพวิชญ์ ผัดวัง                  
16 46424 นาย ภัทรพล ธัญธราดล                  
17 46430 น.ส. กมลศิริ เมืองมอง                  
18 46431 น.ส. จิตรลดา ทองกร                  
19 46448 น.ส. พิชชาพร ปิงจันทร์                  
20 46461 นาย ชินวัตร สายอุดต๊ะ                  
21 46482 นาย อัฐชัย ศิรินัน                  
22 46500 น.ส. ภูริสา สุขดี                  
23 46525 นาย รุษฐนพล อูปทอง                  
24 46526 นาย วิศวะ กันฟัก                  
25 46530 น.ส. กมลชนก ตันวิตรานนท์                  
26 46538 น.ส. ชลธิชา พิพิธกุล                  
27 46544 น.ส. ปนิตา ประเทืองสุข                  
28 46545 น.ส. พิชญ์สินี เทพคีรี                  
29 46587 น.ส. ธัญพัฒน์ เหล็งขวัญยืน                  
30 46588 น.ส. ปนัดดา สอดสี                  
31 46636 น.ส. เบญจมาภรณ์ กิ่งกืย                  
32 46639 น.ส. เมศินี ยะทุ่งตัน                  
33 46640 น.ส. ยลดา ตาดี                  
34 46698 นาย ญาณารณพ รัตรุ้ง                  
35 46720 น.ส. ณัฐณิชา แสนคำฟู                  
36 46734 น.ส. ศุภิสรา จันทร์ตระกูล                  
37 46811 น.ส. ญาณากร ปัญญากาศ                  
38 46867 น.ส. ปิยพัชร์ กิติพัฒน์มนตรี                  
39 46903 น.ส. จิรัชยา อินจันทร์                  
40 46908 น.ส. นันท์นภัส ทะปะละ                  
41 49304 นาย คงกระพัน บางหลวง                  
42 49313 น.ส. เมลดา ไชยมงคล                  
43 49317 น.ส. ศรัญย์พร ชัยปัญญา                  
44 49360 น.ส. ภิญญดา วัฒนวาณิชย์                  
45 49367 น.ส. จินตนา โกเมฆ