โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46319 นาย ชลสิทธิ์ สร้อยคำ                  
2 46325 นาย ทัตพงศ์ ทรายคำ                  
3 46330 นาย สุรวุฒิ เล็กจุฬา                  
4 46341 น.ส. ฐิดาทร กันทะไชย                  
5 46342 น.ส. ฐิติชญา ศรีวิลัยนุรักษ์                  
6 46363 น.ส. เอื้อการย์ ดวงประภา                  
7 46369 นาย นิติวัฒน์ ทองอยู่                  
8 46372 นาย พุทธินันท์ วังซ้าย                  
9 46376 นาย ศุภกร หทัยปรีวิจิตร                  
10 46378 นาย สวิตต์ กอผจญ                  
11 46381 น.ส. จิรภัทร หล้าสมสี                  
12 46408 น.ส. อรณิชา ไพกุมภัณฑ์                  
13 46419 นาย ธีรภัทร์ แสงอินทร์                  
14 46434 น.ส. เจสติน กาวิจิตรแทน                  
15 46451 น.ส. เพ็ญพิชญา บุลพัชรธีรานนท์                  
16 46458 น.ส. อินทราณี เป็งอินตา                  
17 46512 นาย ฌาณ อินทร์พรหม                  
18 46550 น.ส. ศิรมณี อินพิรุด                  
19 46590 น.ส. ปริยากร ไวยกูล                  
20 46593 น.ส. ภพรัตน์ สุดรักษ์                  
21 46604 นาย ชานนท์ วิงวอน                  
22 46627 น.ส. จิรัชญา บุญประสิทธิ์                  
23 46630 น.ส. ชลิตา สายอุด                  
24 46680 น.ส. ปัญญดา ปานทอง                  
25 46723 น.ส. ทิมญาดา แดนโพธิ์                  
26 46730 น.ส. มัลลิกา ไชยวงศ์                  
27 46737 น.ส. อภิสรา คำภิโลชัย                  
28 46763 น.ส. ชยกร  เลิศเชวงกุล                  
29 46778 น.ส. ศิริกานดา ทานินทร์                  
30 46784 น.ส. เอกปวีร์ วรธนมงคลกุล                  
31 46798 นาย พิพัฒน์ นันทสุวรรณ                  
32 46814 น.ส. ณิชกานต์ สุพรรณ                  
33 46824 น.ส. พิมพ์ลภัส วังสมบัติ                  
34 46855 น.ส. กุลสตรี ชัยยานนท์                  
35 46863 น.ส. ธนาพร คุมพล                  
36 46869 น.ส. พรณิภา กุลธวงศ์วัฒนา                  
37 46902 น.ส. จัสมิน กาวิจิตรแทน                  
38 46909 น.ส. บุณณดา สารทอง                  
39 46910 น.ส. ปภาวดี แก้วมา                  
40 46918 น.ส. ลภัสรดา ศรีอุดมเลิศ                  
41 49306 นาย ชนุตม์พงศ์ โพธิ์นาค                  
42 49308 นาย วรานนท์ วงค์ฟู                  
43 49310 น.ส. ชลธิชา สุระวัง                  
44 49314 น.ส. ยิมธิดา วงศ์มา                  
45 49315 น.ส. รุ่งทิวา ชนูดหอม