โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46336 น.ส. จิดารัตน์ หลักแหลม ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
2 46354 น.ส. ไพรไพลิน คลังภักดี ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
3 46425 นาย ธชย ศรีรัตนมงคล ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
4 46433 น.ส. จุฑามาศ ทองสุข ง30264 อาหารอบ 758            
5 46437 น.ส. ชลดา ไชยเกตุ ง30240 ช่างปูน 744            
6 46441 น.ส. ธนพร มีข้าว ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
7 46492 น.ส. ปณิตตรา ทูนแก้ว ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
8 46523 นาย ภาณุวิชญ์ พลอยแย้ม ง30264 อาหารอบ 758            
9 46619 นาย ศุภัช ผลศรีนาค ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
10 46631 น.ส. ธัญพร อิทธิชัยพล ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
11 46637 น.ส. พันวสา แสงหิรัญ ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
12 46643 น.ส. ศวิตา อินประสิทธิ์ ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
13 46661 นาย รวิศ เฉิน                  
14 46692 น.ส. อัชฌาวดี เหล่าธีระศิริ ง30240 ช่างปูน 744            
15 46726 น.ส. ปณภรณ์ พงษ์พูล                  
16 46743 นาย ชลวิชญ์ วงศ์วังสกุล                  
17 46754 นาย รัฐภูมิ วงศ์ใหญ่ ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
18 46765 น.ส. ณัฏฐณิชา มีครัว ง30240 ช่างปูน 744            
19 46766 น.ส. ณัฏฐ์นรี กัญจน์ธนทัต ง30240 ช่างปูน 744            
20 46777 น.ส. วิชญา เกิดมงคล ง30240 ช่างปูน 744            
21 46779 น.ส. สกุลรัตน์ ศิริวัฒนไพบูลย์ ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
22 46815 น.ส. ณิชาภัทร์ เชื้อสาร ง30237 เขียนแบบ1 735            
23 46816 น.ส. ธัญรดา ธรรมรักษ์                  
24 46821 น.ส. ปวีณ์นุช ปงกองแก้ว ง30237 เขียนแบบ1 735            
25 46859 น.ส. ชาลิสา สง่าศรี ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
26 46868 น.ส. พนมวรรณ วะเท ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
27 46870 น.ส. พิมพ์มาดา สำราญเริงจิตร์ ง30240 ช่างปูน 744            
28 46874 น.ส. วิลาสินี ปีบ้านใหม่ ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
29 46875 น.ส. สริตา พิมวาปี ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
30 46899 น.ส. กนกวรรณ จิตต์จริง ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
31 47072 น.ส. ภานุชนาถ กล้าจริง ง30240 ช่างปูน 744            
32 47077 น.ส. ณัฐชญา เครืออินตา                  
33 49333 นาย ณัฐภูมิ ปิ่นน้อย ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
34 49334 น.ส. ชนิตา นันยะ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
35 49335 น.ส. ณรัก กาวิโล ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
36 49412 น.ส. พรปวีณ์ ฐิติชัยวรภัทร ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
37 49419 นาย รัตนเดช ทัศมะเริง ง30264 อาหารอบ 758