โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46085 น.ส. กมลรัตน์ พรินทรากูล ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
2 46365 นาย กิตติภพ โสภะ ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
3 46366 นาย ณัชปรัชญ์ พันธุ์พิริยะ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
4 46407 น.ส. สุชานันท์ กันหาเวียง ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
5 46413 นาย จุลจักร เหมยฟอง ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
6 46475 นาย วทันยู วุฒิพงษ์พิทักษ์ ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
7 46480 นาย สหัสวัต สุมนต์ธรรมกุล                  
8 46487 น.ส. ณัฐชา หมูแก้ว ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
9 46491 น.ส. นงนภัส มิ่งขวัญ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
10 46495 น.ส. เพียงฤทัย ปวงทุเลา ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
11 46496 น.ส. ภัทรา สมณะ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
12 46504 น.ส. วีระญา พงศ์มีสุขสุจริต ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
13 46532 น.ส. กัญภาพร ฝันถึงภูมิ ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
14 46539 น.ส. พัชรวลัย สมกองแก้ว ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
15 46542 น.ส. ธนภรณ์ ปิงแก้ว ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
16 46549 น.ส. ศิรประภา สินธุวาทิน จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
17 46551 น.ส. สุชาวดี มาลีบุตร ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
18 46553 น.ส. อรณิชา มูลใจ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
19 46578 น.ส. กัญญพัช ขันคำตั้ง ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
20 46632 น.ส. ธีริศรา ธาดาสิริบุญญา ง30237 เขียนแบบ1 735            
21 46657 นาย ภูมิณัฐ ปันทะ ง30264 อาหารอบ 758            
22 46664 นาย วรเวช โยธา                  
23 46667 นาย อาทิตย์ ธีรวรุตม์ ง30264 อาหารอบ 758            
24 46669 น.ส. กมลลักษณ์ เป็งงำเมือง ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 610            
25 46679 น.ส. ปรีณา เกิดปัญญา                  
26 46712 นาย ภูรินทร์ ฟองแพร่ ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
27 46731 น.ส. รักษิณา แดงช่วง ง30264 อาหารอบ 758            
28 46738 น.ส. อักษราภัค ปัญญายืน ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
29 46742 นาย ชญานิน ปละอุด ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
30 46750 นาย พลกฤต เทพนามวงค์ ง30264 อาหารอบ 758            
31 46752 นาย ภาณุพงษ์ ลำปน                  
32 46764 น.ส. ชัญญานุช บุญชุม ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
33 46767 น.ส. ธวัลรัตน์ พรมเชื้อ ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
34 46783 น.ส. อารยา ผัสดี ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
35 46828 น.ส. ศุภสุตา ไชยชนะ ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
36 46853 น.ส. กฤตยาณี ต่อสู้                  
37 46861 น.ส. ณัชชา ถาวรคุณ ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 610            
38 46895 นาย ศุภกาญจน์ วีระกุล                  
39 46971 นาย กฤษกร เทพชัย ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
40 46978 นาย ภูวิศ บัวรวย ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
41 46979 นาย ฤตธกร มหาวรรณ์                  
42 46995 น.ส. ภัณฑิรา น่วมเกตุ ง30264 อาหารอบ 758            
43 46999 น.ส. วิสาขา ปรีดาอนันทสุข ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
44 49336 นาย ธิติพล กันธะณะ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
45 49337 นาย ศรัณย์ภัทร อรุณประสิทธิ์ ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
46 49338 น.ส. ธนพร ทองเงิน                  
47 49339 น.ส. สรัลชนา สุรินทร์                  
48 49348 นาย ธเนศ ตาคำมา ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825