โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46445 น.ส. เนตรนรี ยิ้มศรี ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
2 46473 นาย ภูริบดินทร์ สมคะเน ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
3 46474 นาย วงศกร ชัยศรี ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
4 46490 น.ส. ตรีรดา วงศ์สรรเสริญ ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
5 46506 น.ส. อมิตา บางหลวง ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
6 46515 นาย ต้นตะวัน มาตุลี ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 610            
7 46517 นาย ธนฤกต จันทร์ฉาย ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
8 46522 นาย พีรณัฐ เข็มนาค ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
9 46528 นาย วุฒิวัฒน์ วงศ์สถิตย์ดี จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
10 46529 นาย ศุภกิตต์ จานแก้ว ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 610            
11 46533 น.ส. กิตติกาญจน์ ข่มอาวุธ                  
12 46547 น.ส. วณิชชา วิละน้อย                  
13 46555 นาย กฤตเมธ กูลเมือง ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
14 46565 นาย ธีรภัทร เนตรรัศมี ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
15 46580 น.ส. เจนจิรา สินมา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
16 46582 น.ส. ชุติกาญจน์ ฟูจา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
17 46610 นาย บัณฑิต แซ่โต๋ว ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
18 46622 นาย อภิวิชญ์ เทพสืบ                  
19 46651 นาย พงศกร วาตาปงสัก ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
20 46652 นาย พศวัต สุวรรณรอด ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
21 46654 นาย พัฒรพงษ์ ยะเรือนงาม                  
22 46660 นาย สิทธิศักดิ์ ศรียศ                  
23 46682 น.ส. ปาริชาต อินทร์ประสิทธิ์ ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
24 46685 น.ส. รศิกา จตุพรจรัส ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
25 46695 นาย กิตติพศ วงศ์กาปิน ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
26 46725 น.ส. ณัชญารัตน์ อูปทอง ง30240 ช่างปูน 744            
27 46728 น.ส. ภาวนา เกตุแก้ว                  
28 46790 นาย ณัฐพงศ์ วิภูษณะ                  
29 46809 น.ส. ขัตติยา เปล่งสินวัฒนา ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
30 46819 น.ส. นภา ตะนะเกต                  
31 46838 นาย นพรัตน์ อูบตุ้ย ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
32 46850 นาย อภิชาติ เด่นไชยรัตน์ ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
33 46852 นาย อาทิตย์ วงศ์ษา ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
34 46858 น.ส. ชลธิชา โวหาร ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
35 46887 นาย ภูบดินทร์ พัชระภัทร์                  
36 46893 นาย วิธวินท์ ธิปทา ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
37 46901 น.ส. จรรยพร อัสสกุล                  
38 46915 น.ส. พิมพ์ชนก ใจตาบุตร ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
39 47083 น.ส. ณัฏฐชา ยะเปียง ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
40 49323 นาย ธนัช ภูพวงประทุม ว30230 หัวข้อเลือกสรร 316            
41 49324 นาย ธีรพัทธ์ เชื้อบุญมี ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
42 49327 น.ส. ปรางค์มุก เครือศรี                  
43 49328 น.ส. กชพร ชัยชมภู                  
44 49384 น.ส. นลิน เธอจันทึก ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
45 49424 น.ส. กชกร ชัยชมภู