โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46272 นาย ณัฐชนน อินตาทิพย์                  
2 46275 นาย ธนัตถ์ ดอยลอม                  
3 46285 นาย วิชบูลย์ ทานุชิต                  
4 46287 นาย ศิริเฉลิม ขันไชยวงค์                  
5 46292 น.ส. ชารัญญา โสธนไพศาล                  
6 46293 น.ส. ณัฐจิรา อุดสุข                  
7 46295 น.ส. ประภาภร สิทธิวงศ์                  
8 46297 น.ส. วรัญชลี ชัยศรีทิพย์                  
9 46302 นาย รัฐพรรณ์ อายะชู                  
10 46303 นาย ศุภกร คำเขียว                  
11 46306 น.ส. ณัฏฐณิชา อินละปะ                  
12 46307 น.ส. ณัฐนันท์ บูรณะโรจน์ตระกูล                  
13 46308 น.ส. ธนัทดา จิรนุวัฒน์วงค์                  
14 46309 น.ส. นริศรา สุตาลังกา                  
15 46311 น.ส. พัชรนันท์ ธรรมใจกุล                  
16 46312 น.ส. พิชชาภา รักษาพล                  
17 46313 น.ส. ลีลาวดี ธิยะ                  
18 46314 น.ส. อริยพร พุทธวงษ์                  
19 46315 น.ส. อาจรียา ฝั้นเบ้า                  
20 46349 น.ส. นฤชยา ทานุสาร                  
21 46359 น.ส. สุชาวดี ทิพันธ์                  
22 46390 น.ส. ปริญญาภรณ์ ศรีทองสุข                  
23 46400 น.ส. ภัทรธิดา เอื้อนจิตร์                  
24 46415 นาย ณัชพล ฟูอุด                  
25 46416 นาย พบพล ชาสอนตากิจ                  
26 46440 น.ส. ธนพร ทองอนุ                  
27 46444 น.ส. นันนภัทส์ ปัญญาบุตร                  
28 46449 น.ส. พิมพ์ลดา สินพาณี                  
29 46452 น.ส. รัตติกาล เสมประยูร                  
30 46453 น.ส. วรรณการณ์ จันทร์หอม                  
31 46468 นาย พชร เจียรจินดา                  
32 46716 น.ส. ฐิติวรดา เกิดผล                  
33 46762 น.ส. กานต์ธีรา พรมแก้วงาม                  
34 46933 นาย รัฐกรณ์ ปุกคำ                  
35 46945 น.ส. ปีวรา เครือสาร                  
36 46955 น.ส. ลภัสรดา พลงาม                  
37 46957 นาย กิตติพันธ์ จันทรา                  
38 46958 นาย ชนัต ปิตติวณิชย์                  
39 46959 นาย ชินกฤต ขัดทุ่งฝาย                  
40 46960 นาย พศิน ทะฤาษี                  
41 46961 น.ส. จันทกานต์ บังเมฆ                  
42 46966 น.ส. พชรพร กอวิเศษ                  
43 46967 น.ส. พรพัชชา มิ่งเชื้อ                  
44 46968 น.ส. พิชชาพร จรเทศ                  
45 46970 น.ส. อังคณา อินฝั้น