โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47103 นาย วิชญ์ภาส จันสด                  
2 47128 น.ส. ศตพร คำใจ                  
3 47136 นาย กฤษฎาวุธ โอภาสเสถียร                  
4 47142 นาย ณฐภัทร สูงงาม                  
5 47163 น.ส. ณัฐธิดา เสรีกุลวิเวทย์                  
6 47174 น.ส. วิรัญพัชร หน้านวล                  
7 47256 น.ส. ธนพร แก้ววิมล                  
8 47265 น.ส. พลอยไพลิน อินต๊ะคำเครือ                  
9 47268 น.ส. ภัทรภร กันทวงศ์                  
10 47377 นาย วิชญ์พล จันสด                  
11 47484 น.ส. พราวชมพู ดอนสมพงษ์                  
12 47536 น.ส. อุรวดี ดอนกิจภัย                  
13 47669 นาย จีรภัทร เขียวปิง                  
14 47674 นาย ธนวัฒน์ วรรณารักษ์                  
15 47676 นาย นพวิทย์ พุทธันบุตร                  
16 47692 น.ส. ณัฏฐณิชา สิทธิ                  
17 47696 น.ส. พิมพ์มาดา ศรีคำวัง                  
18 47745 นาย ณฐกร ธรรมลักษมี                  
19 50159 นาย กรฤทธิ์ ปั้นนพศรี                  
20 50160 นาย กฤษนัส วงค์อ๊อด                  
21 50161 นาย ชิติภัทธ์ ตาใจ                  
22 50162 นาย ธนัช ผัดอิ่นแก้ว                  
23 50163 นาย ภาคิณ คูณทวี                  
24 50164 น.ส. กัญญณัช กลิ่นเดช                  
25 50165 น.ส. กุลนาถ สลีวงศ์                  
26 50166 น.ส. นภาพร ถาคุณ                  
27 50167 น.ส. พิมพกานต์ ไชยวังราษฎร์                  
28 50168 น.ส. พิมพ์วรีย์ ลัมมะวิไชย                  
29 50169 น.ส. ฟาติมา มุงเมือง                  
30 50170 น.ส. รัตน์สุดา เตชะวงศ์