โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47094 นาย ณัชพงศ์ เมืองมูล                  
2 47130 น.ส. ศุภาพิชญ์ มูลครบุรี                  
3 47132 น.ส. หฤศิภัท เชื้อเดิม                  
4 47134 น.ส. อัจฉริยา ทะวะละ                  
5 47157 น.ส. จิดาภา ไชยวงค์ษา                  
6 47160 น.ส. โชติกา ไชยานนท์                  
7 47167 น.ส. นิชาภา วิเลปนานนท์                  
8 47176 น.ส. ศิรดา พึ่งไทยเจริญ                  
9 47178 น.ส. สุทธิ์หทัย เครือสาร                  
10 47184 นาย ทินพัทธ ศิริณัฏสมบูรณ์                  
11 47200 น.ส. ณัชมาศย์ เลิศหิรัญปริยกร                  
12 47222 น.ส. รวิสรา ยอดคำ                  
13 47263 น.ส. ปุณณดา ไทรตระกูล                  
14 47297 น.ส. ธิดารัตน์ วรรณรังศรี                  
15 47305 น.ส. ปิยธิดา มะโนธรรม                  
16 47306 น.ส. ปิ่ลจารุพักตร์ ปาโกวงค์                  
17 47313 น.ส. ภัทรจาริน อิ่นแก้ว                  
18 47342 น.ส. ณัญธิดา ชัยรุ่งเรือง                  
19 47394 น.ส. นริศรา ดวงไชย                  
20 47475 น.ส. ฐิตาพร สุยะสืบ                  
21 47487 น.ส. แพรพลอย กันทะวงค์                  
22 47489 น.ส. รุ่งทิวา คำเหล็ก                  
23 47504 นาย ยุทธภรณ์ โฉมเมืองปัก                  
24 47510 นาย สรภัส เกียรติประชา                  
25 47623 น.ส. เอกรวี เณรแย้ม                  
26 47700 น.ส. ภาวิดา ปาละจาเร                  
27 47762 น.ส. พัชรกมล กองเงิน                  
28 47817 น.ส. พิชญาภา ปาวงค์                  
29 47818 น.ส. ภัทรนันท์ เขื่อนแก้ว                  
30 50142 นาย ธนกร ตรียกูล                  
31 50143 น.ส. กนกวรรณ์ จันทร์สืบ                  
32 50144 น.ส. ญาณิศา อินตา                  
33 50145 น.ส. ณัฏฐพัชร์ พงค์ยะ                  
34 50146 น.ส. ณัฐธิดา วงศ์สุวรรณ                  
35 50147 น.ส. ถิรายุ นันตระกูล                  
36 50148 น.ส. บัณฑิตา ดิษฐ์พันธ์                  
37 50149 น.ส. ภคมน เเซ่ตัน                  
38 50150 น.ส. มุกวรินทร์ สุขสันต์                  
39 50151 น.ส. อรปรียา วงค์ชมภู                  
40 50152 น.ส. อัญธิยา เปี้ยสืบ