โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47098 นาย นิธาน ทีรฆวณิช                  
2 47105 นาย สิรวิชญ์ ใจอินทร์                  
3 47119 น.ส. นภัสนันท์ ตัญโญ                  
4 47120 น.ส. พชรพร พาลคำ                  
5 47137 นาย ก้องภพ สัตราช                  
6 47149 นาย พีระพงษ์ วงศ์วิชัย                  
7 47156 น.ส. กัลยากร อุปนันท์                  
8 47159 น.ส. ชุติมณฑน์ ติ๊บศรี                  
9 47161 น.ส. ญาณิศา แยบคาย                  
10 47170 น.ส. พรชนิตว์ พัวศรีพันธุ์                  
11 47192 นาย ภูริณัฐ มังแก้ว                  
12 47204 น.ส. ชนกชนม์ ทิพาปกรณ์                  
13 47219 น.ส. ภัคภิญญา บุญนำมา                  
14 47244 น.ส. กชกร เรืองพิริยกิจ                  
15 47250 น.ส. ชนกานต์ ทรายสมุทร                  
16 47255 น.ส. ธนพร ธนวิจิตร์                  
17 47266 น.ส. พัทธนันท์ วังวีระนุสรณ์                  
18 47270 น.ส. ศิรภัสสร จันต๊ะไทย                  
19 47286 นาย สรวิชญ์ ธนาคุณ                  
20 47314 น.ส. โยษิตา ทิวงค์ษา                  
21 47330 นาย วสวัตติ์ ยี่แก้ว                  
22 47375 นาย ภวิศ บุญเตี่ยม                  
23 47384 น.ส. กัลยาณี ศรีบุญมาก                  
24 47397 น.ส. ภลินี  วาปี                  
25 47430 น.ส. จิดาภา กามาด                  
26 47454 นาย ธนพล โชครวย                  
27 47460 นาย ปัญญวัฒน์ ตั้งตัว                  
28 47488 น.ส. มนัสชนก ศรีวิชัย                  
29 47522 น.ส. ธัญชนิต รักฝูง                  
30 47523 น.ส. เบญจพร ข้อทน                  
31 47525 น.ส. พิชชาภา สุภาพ                  
32 47545 นาย นครินทร์ เครือน้อย                  
33 47568 น.ส. นันทนา ปราบพุทจา                  
34 47608 น.ส. ณิธาดา มาลา                  
35 47611 น.ส. นภพัชร์ พัชระภัทร์                  
36 47612 น.ส. นภสร ยอดคำปัน                  
37 47613 น.ส. นรินทร์ทิพย์ พงษ์ประพันธ์                  
38 47666 น.ส. วริศรา เอกวิริยะภิชาติ                  
39 47706 นาย ชลตะวัน ธนะสิริ                  
40 47743 นาย ชวิน จิระธิติกุล                  
41 47756 น.ส. ชนากานต์ ชาวดง                  
42 48582 นาย บุญยฤทธิ์ สีมา                  
43 50123 น.ส. ธนาภรณ์ แก่นเหล็ก                  
44 50124 น.ส. รัตติกาล วันละยา                  
45 50125 น.ส. สิริยากร เจียรสุวรรณ