โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47162 น.ส. ณัฐญาดา ทวีเกษมสันต์                  
2 47285 นาย ศุภมงคล วชิรวิทยาการ                  
3 47289 นาย อนุสรณ์ ใจคำ                  
4 47294 น.ส. ณัฏฐณิชา เมืองแมะ                  
5 47304 น.ส. ปาลิดา ตาวี                  
6 47323 นาย พงษ์พิสุทธิ์ ตาสุวรรณ์                  
7 47391 น.ส. ชามิล พันธวงค์                  
8 47407 นาย ณัฐวัฒน์ เมืองมา                  
9 47420 นาย วัชรธนิน วิ่งเร็ว                  
10 47422 นาย ศิโรรัตน์ สุภาแปง                  
11 47423 นาย ศุภกิตติ์ รินทร์แก้วงาม                  
12 47444 น.ส. ศิรีเนตร มะโนกิจ                  
13 47446 น.ส. สุกัญญา พินิจวงค์                  
14 47453 นาย ไชยวัฒน์ จรัสโชติอัมพร                  
15 47464 นาย พุทธรดนย์ ศิลป์ภิรมย์                  
16 47468 นาย สุกฤษฎิ์ โยปินตา                  
17 47486 น.ส. พิมพ์วรรณ เรืองถนอม                  
18 47508 นาย ศิวกร อินต๊ะวิชา                  
19 47520 น.ส. ญาณกร พลโดดวรากร                  
20 47544 นาย ธนกฤต ใจแก้วแดง                  
21 47567 น.ส. นันทนัช กิตติธากรณ์                  
22 47585 นาย ณัฐวุฒิ ทิมาภรญ์                  
23 47619 น.ส. พันพัสสา ฝั้นตาเกี้ยว                  
24 47650 น.ส. กนกวรรณ ก๋าใจ                  
25 47825 นาย อดิศร สัญญะเขื่อน                  
26 48583 นาย ธนพล แสงสุกวาว                  
27 49388 นาย ณภัทร พิมพิลา                  
28 49389 นาย ตรีบดินท์ ดวงแก้วกูล                  
29 50204 น.ส. ปาริสัชชาวดี วังกาวี                  
30 50205 นาย ชิษนุชา ธรรมขันแข็ง                  
31 50206 นาย ทรงกลด อิสระไพโรจน์                  
32 50207 นาย ภานุวัฒน์ เย็นเเก้ว                  
33 50208 น.ส. พรรณิชา ณ ลำปาง