โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47097 นาย ธีรวีร์ ผลดี                  
2 47099 นาย ปวริศ คูณศรี                  
3 47146 นาย ธีรภัทร วงค์อิน                  
4 47181 นาย กฤตนัย ปัญญากุลารักษ์                  
5 47185 นาย ธนพนธ์ ถาปาวงศ์                  
6 47190 นาย ปัญญพัฒน ปวงแก้ว                  
7 47197 นาย อัครกานต์ พยัคฆบุตร                  
8 47209 น.ส. ณิชารีย์ พรศิริ                  
9 47223 น.ส. ศลินพร ป้อมสุข                  
10 47310 น.ส. เพชรรัชต์ ศรีเพชร                  
11 47345 น.ส. นิชาภา วงศ์ใหญ่                  
12 47368 นาย ทิวไม้ วงค์บุญเรือง                  
13 47376 นาย วงศกร สุคำวัง                  
14 47396 น.ส. พรชิตา วงศ์ตั้ง                  
15 47451 นาย ชินวัตร สุขพี้                  
16 47465 นาย ภัทธนันต์ ผลเทิ้ม                  
17 47470 นาย อินทัช มูลลออ                  
18 47472 น.ส. จิรัชญา เทพนามวงศ์                  
19 47478 น.ส. ณัฐริญานันท์ หน่อคำ                  
20 47481 น.ส. เบญจพร นันท์ตระกูล                  
21 47524 น.ส. พิชชานันท์ ยุทธยง                  
22 47570 น.ส. ภัทธนันท์ มันปะละ                  
23 47597 นาย ฟีรอส ภู่สกุล                  
24 47605 น.ส. จิรัชญา มาลัยทอง                  
25 47606 น.ส. ชลดา ปินสาย                  
26 47610 น.ส. ธิญาดา อาษากุล                  
27 47637 นาย ภัทรดนัย ศรีอิ่นแก้ว                  
28 47647 น.ส. กชนิภา แลสุภา                  
29 47661 น.ส. พัชราทิพย์ เวชประสิทธิ์                  
30 47744 นาย ช่างคิด วิเชียรฉาย                  
31 47746 นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรเจียงคำ                  
32 47759 น.ส. ณภัทร อร่ามเรือง                  
33 47819 น.ส. เกวลี สนมฉ่ำ                  
34 48589 น.ส. ณัชชา ญาณะเหล็ก                  
35 48590 น.ส. นวมิทร์ บุญจีน                  
36 50197 นาย กิมชัน หลง                  
37 50198 น.ส. กนกพร ขุนบุญ                  
38 50199 น.ส. วรินธร รมดี                  
39 50200 น.ส. กมลทิพย์ ยุติธรรม                  
40 50201 น.ส. ธนภรณ์ จำปาวัน                  
41 50202 น.ส. พิชญานี บอมขุนทด