โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46397 น.ส. พิชญ์ดา แก้วประเทศ                  
2 47095 นาย ณัฐภัทร์ ใจดี                  
3 47096 นาย ธีรภัทร พวงสุวรรณ                  
4 47100 นาย ภัทรนนท์ เดชนันทรัตน์                  
5 47101 นาย ภาคภูมิ สันคม                  
6 47118 น.ส. ตรีสุคนธ์ ยะย่าเป้า                  
7 47123 น.ส. พีรดา โรจนไพฑูรย์                  
8 47129 น.ส. ศิรินันท์ ทนันชัย                  
9 47131 น.ส. ศุภิสรา ปัญดิษฐ์                  
10 47133 น.ส. อภิชญา วิวัฒน์รังสรรค์                  
11 47186 นาย ธนภัทร ยะย่าเป้า                  
12 47194 นาย ศุภกร โชติรัตนเดชเดโช                  
13 47199 น.ส. กัญจน์ ขันติโชติ                  
14 47207 น.ส. ณัฐชนัน ดวงขจร                  
15 47224 น.ส. อนัญญา อุตจันทร์                  
16 47225 น.ส. อัจฉรียา วงค์นัน                  
17 47228 นาย ณฐกร ธิยาว                  
18 47233 นาย นิติภูมิ เก่งการจับ                  
19 47234 นาย ปพน นที                  
20 47235 นาย ปภาวิชญ์ ประเสริฐกุล                  
21 47238 นาย ภัทร ทานิล                  
22 47241 นาย วริทธิ์ กองฟู                  
23 47245 น.ส. กฤติมา ศิริปัญญา                  
24 47247 น.ส. ขวัญชนก ผาดไธสง                  
25 47251 น.ส. ชนนิกานต์ ฉัตรแก้ว                  
26 47257 น.ส. นพราภรณ์ คำเสน                  
27 47258 น.ส. นภัสสร ไชยสมบัติ                  
28 47260 น.ส. ปณิตา ดอนเมือง                  
29 47261 น.ส. ปัทมรัตน์ กำลังว่อง                  
30 47262 น.ส. ปารณีย์ มหาวรรณ                  
31 47264 น.ส. ไปรยา ปิติวรนันท์                  
32 47267 น.ส. พิมพ์มาดา วังสมบัติ                  
33 47269 น.ส. วิรัชฏาภรณ์ เชื้อทอง                  
34 47387 น.ส. จุฑามาศ คำน้ำนอง                  
35 47389 น.ส. ชนิสรา จองสุ                  
36 47390 น.ส. ชัญญานุช ไกลถิ่น                  
37 47399 น.ส. รุ่งณิชา สุนทร                  
38 47471 น.ส. จิดาภา มั่นสุวรรณ                  
39 47528 น.ส. ภูริชกานต์ อ๊อดทรัพย์                  
40 47701 น.ส. สิปาง เจียรจินดา                  
41 47703 น.ส. อรจิรา ถิ่นหลวง                  
42 47749 นาย นพรุจ ตันนุกิจ                  
43 47757 น.ส. แชนน่อน แม็คเพอร์สัน                  
44 47758 น.ส. ณครักษ์ อุทัยไกรรักษ์                  
45 47764 น.ส. ภัทราวดี เตชะสกุลมาศ                  
46 47766 น.ส. วรินรำไพ หรั่งแร่