โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47093 นาย ชูเกียรติ ไตรมหาสุวรรณ์                  
2 47113 น.ส. กฤตพร กฤตมโนรถ                  
3 47117 น.ส. ณชากร ดาวัลย์                  
4 47126 น.ส. ยศวดี ทิยาว                  
5 47147 นาย ปุณณ์ ศุภศรีสรรพ์                  
6 47164 น.ส. ณัทภัค โสภะ                  
7 47173 น.ส. วรันธร ศุภมงคล                  
8 47182 นาย จิรัฎฐ์ ถนัดกิจ                  
9 47196 นาย สิทธิ์นิธิ สิทธิ์ศรีสง่าวงค์                  
10 47205 น.ส. ชุติฤดี ติ๊บศรี                  
11 47208 น.ส. ณัฐธดา รักษ์บำรุง                  
12 47213 น.ส. นฤสรณ์ ชัยวงค์เวชวัฒนา                  
13 47215 น.ส. บุญญิสา ธรรมวรัญญา                  
14 47243 นาย วุฒิพงษ์ จันเต็ม                  
15 47253 น.ส. ณญาดา ไชยวงค์                  
16 47311 น.ส. แพรวา ฉัตรชัยสิทธิกุล                  
17 47385 น.ส. กุลิสรา โยทะกา                  
18 47648 น.ส. กชพรรรณ พูลสวัสดิ์                  
19 47673 นาย ณัฏฐ์ มณีทิพย์                  
20 47675 นาย ธราดล สุวรรณรัตน์                  
21 47679 นาย พีระพงษ์ ต๊ะวงศ์                  
22 47682 นาย ภูเพชร แก้วประเทศ                  
23 47683 นาย รวิพล คำฝั้น                  
24 47684 นาย รักษกร เอี่ยมสำอางค์                  
25 47685 นาย วุทธิเวฒน์ สหเสริมสิทธิ์                  
26 47687 นาย อนุวัฒน์ เด่นแก้ว                  
27 47689 น.ส. กชพร สิทธิไพศาล                  
28 47690 น.ส. กมลพัชร นาคอ่อน                  
29 47691 น.ส. กันติชา ยศบุรุษ                  
30 47693 น.ส. ณิชารีย์ ไชยลังกา                  
31 47697 น.ส. พิมลมาศ ญาณิสราพันธ์                  
32 47702 น.ส. สุทธิกา จันเป็งผัด                  
33 47704 น.ส. อรษิตา จารุจินดา                  
34 47707 นาย ณภัทร์ อินทรวง                  
35 47709 นาย นิชฌาน ลี้ประเสริฐ                  
36 47711 นาย ปวีณวัช บุญมา                  
37 47719 น.ส. ชญาดา นิ่มเนตร์                  
38 47720 น.ส. ฐิตาพร เถาจันทร์ต๊ะ                  
39 47726 น.ส. นภัสสร สันอุดร                  
40 47731 น.ส. ปัณรสี วงศ์สว่างศิริ                  
41 47732 น.ส. พักพิงใจ วรวงศ์ประภา                  
42 47738 น.ส. อิ่มอุ่น ลีวิริยะพันธุ์                  
43 47739 น.ส. อิ่มเอม ลีวิริยะพันธุ์                  
44 47752 น.ส. กนกอร กมลประภาสวัสดิ์