โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48189 ด.ช. กัณฐพันธ์ เปรมทอง ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
2 48190 ด.ช. ณดล วิไลรัตน์ ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
3 48191 ด.ช. ณภัทร วังซ้าย ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319 ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324      
4 48192 ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ อินทรวิจิตร พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
5 48193 ด.ช. ทัชชล นันตี ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319 พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551
6 48194 ด.ช. ธนพนธ์ ใจตั้ง พ20213 ฟุตซอล 551 ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319 พ20207 ฟุตบอล 551
7 48195 ด.ช. ธนาภูมิ ตาแสน พ20207 ฟุตบอล 551            
8 48196 ด.ช. ธรรมปพน วัฒนวิภา พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
9 48197 ด.ช. นนพัฒน์ พึ่งดี พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319
10 48198 ด.ช. พนศักดิ์ คำพะเเย พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734
11 48200 ด.ช. พิชญุตม์ เชื้อขาวพิมพ์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
12 48201 ด.ช. พิฑูรย์ หลำน้อย พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
13 48203 ด.ช. ภัทรดล ศรีพรหม พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603
14 48204 ด.ช. ภานุพงษ์ งามสว่างจิตร์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876
15 48205 ด.ช. ภาสกร เขื่อนแก้ว พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
16 48206 ด.ช. สญชัย กุญชร                  
17 48207 ด.ช. สรณ์ ตั้งเบญจผล ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734 พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551
18 48208 ด.ช. สิทธิพล มะโนใน พ20213 ฟุตซอล 551 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 พ20207 ฟุตบอล 551
19 48209 ด.ช. อภิวิชญ์ คำสอน พ20207 ฟุตบอล 551 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 พ20213 ฟุตซอล 551
20 48210 ด.ช. อัครวิทย์ คงธนภักดีโสภณ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
21 48211 ด.ญ. กมลวรรณ หน่อท้าว ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
22 48212 ด.ญ. ชัญญา จันทร์แสนตอ ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606            
23 48213 ด.ญ. ฐานภรณ์ สุธาพันธ์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
24 48215 ด.ญ. ณัฐริกา อินทรวรรณ                  
25 48216 ด.ญ. ธนัชพร ใจวงค์ ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655 ง20237 เขียนแบบ1 735      
26 48217 ด.ญ. ธนาจิตร สวัสดี ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 610 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606      
27 48218 ด.ญ. นลินนิภา สินธุวาทิน ศ23225 เดคูพาจ 608 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
28 48219 ด.ญ. นัชชา วันทะยะ ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
29 48220 ด.ญ. นิจฉรา ขันอินผูก ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606            
30 48221 ด.ญ. นิรัชพร จอมคำ ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606            
31 48222 ด.ญ. ปภาดา ยอดเรือน ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655      
32 48223 ด.ญ. ประภาสิริ วันควร ศ23225 เดคูพาจ 608            
33 48224 ด.ญ. พรชนัน ดำรงค์พงษ์พันธ์ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
34 48225 ด.ญ. พิชฌานันท์ ตาเมืองมูล จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301      
35 48226 ด.ญ. ภัครสร หน่อนันตา ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821      
36 48227 ด.ญ. รมณีย์ จอมคำ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606      
37 48228 ด.ญ. เวียงล้านนา สารสืบ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
38 48229 ด.ญ. สาธิตา คำลือ ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655      
39 48230 ด.ญ. สุภัชญาดา โมเหล็ก ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606      
40 48231 ด.ญ. อัจฉราภรณ์ จะวะนะ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606      
41 48232 ด.ญ. อารชา เป็นมูลยิ่ง                  
42 48599 ด.ญ. พิชญาดา วงศ์สอน ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606            
43 48600 ด.ญ. พิชญธิดา ใจยาบุตร ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821      
44 49409 ด.ช. จักรกฤษณ์ อลังการนันท์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
45 49410 ด.ญ. พัชรา อมรเมธากุล ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
46 49413 ด.ช. สกุลแก้ว สิงห์แก้ว ง20293 งานห้องสมุด1 732 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551