โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48145 ด.ช. กษิดิศ สินเปียง                  
2 48146 ด.ช. คณิศร หล้าคำเปียง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
3 48147 ด.ช. ชนบดี เป็งวัง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
4 48148 ด.ช. ณัฏฐภัทร ธรรมสิทธิ์ ศ23225 เดคูพาจ 608            
5 48149 ด.ช. ณัฐพล บุญทาหมั้น ง20237 เขียนแบบ1 735            
6 48150 ด.ช. ณัฐวุฒิ สุภะมาตรา อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
7 48151 ด.ช. ณัฐวุฒิ  คำมุงเมือง พ20207 ฟุตบอล 551            
8 48152 ด.ช. ทักษิณ   นาสรรค์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
9 48153 ด.ช. ธนภัทร พรมยศ พ20207 ฟุตบอล 551            
10 48154 ด.ช. ธีรภัทร อธิปัญญาพันธุ์                  
11 48155 ด.ช. ปริญญาวัช สุมาลา ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
12 48156 ด.ช. พลวรรธน์ บุญนำมา พ20207 ฟุตบอล 551            
13 48157 ด.ช. พันธ์พิชิต ธนชัยพันธุ์ ศ23225 เดคูพาจ 608            
14 48158 ด.ช. ภาณุวัฒน์   ปัญญาทอน พ20207 ฟุตบอล 551            
15 48159 ด.ช. ภานุวัฒน์ แก้วใหญ่ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
16 48160 ด.ช. มนัสวิน พระทองคำ ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
17 48162 ด.ช. วชิรวิชญ์ ต้นแก้ว ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
18 48164 ด.ช. วิศรุต อยู่สมพงษ์ พ20207 ฟุตบอล 551            
19 48165 ด.ช. สิรดนัย ชูพงศ์พันธ์                  
20 48166 ด.ช. สุปวีร์ เมฆรักษาวนิช อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
21 48167 ด.ญ. กนกวรรณ ต๊ะสิทธิ์ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
22 48168 ด.ญ. กฤติยาณี ขว้างไชย                  
23 48169 ด.ญ. คนัมภรณ์ วงค์ลือโลก ง20293 งานห้องสมุด1 732            
24 48170 ด.ญ. ชนาภัทร ใจวรรณะ ง20237 เขียนแบบ1 735            
25 48171 ด.ญ. ทัสสิมล บุญสูงเพชร จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
26 48172 ด.ญ. นภสร พักใส ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
27 48173 ด.ญ. นลินทิพย์ วงศ์ชุมภู จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
28 48174 ด.ญ. นัทธมน ชัยสุวรรณ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
29 48175 ด.ญ. นันท์นภัส ยุวศิริกุลชัย ศ23225 เดคูพาจ 608            
30 48176 ด.ญ. เบญญาภา มะโนวงค์ ง20221 การจัดสวนแก้ว 718            
31 48177 ด.ญ. ปพิชญา สิบประการ                  
32 48178 ด.ญ. ปริยะ สุยะใจ ง20221 การจัดสวนแก้ว 718            
33 48179 ด.ญ. ปวริศา หาญเทวี                  
34 48180 ด.ญ. พัทธนันท์ เปี้ยแปง ง20221 การจัดสวนแก้ว 718            
35 48181 ด.ญ. เพ็ญจรัส มหาราช ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
36 48182 ด.ญ. รัญชิดา ช่างปัด ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
37 48183 ด.ญ. วรรณกร หมอมูล ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603            
38 48184 ด.ญ. วริษฐา ศรีกันใจ                  
39 48185 ด.ญ. ศรัณพร วงศ์สวัสดิ์                  
40 48186 ด.ญ. สาธิตา โรจนกูร                  
41 48187 ด.ญ. หทัยชนก เสียงเย็น อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
42 48188 ด.ญ. อัญชิษฐา ยะเปียงปลูก ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603            
43 48586 ด.ญ. จุฑามาศ มณีวรรณ ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
44 49375 ด.ญ. เปมิกา เต็มโชติชญาน์ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
45 49376 ด.ช. นิธิพัฒน์ กันชาติ พ20207 ฟุตบอล 551            
46 49397 ด.ญ. จุฑารัตน์ อินนั่งแท่น