โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48011 ด.ช. ก้องภพ กันทวงศ์                  
2 48012 ด.ช. กังหัน แสงอรุณ                  
3 48013 ด.ช. ชณัฐชา ธรรมขันแข็ง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
4 48014 ด.ช. ชาตรี รวยถาวรกิจ ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
5 48016 ด.ช. ฐากูร สิงห์ทองลา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
6 48017 ด.ช. ณภัทร ลิ่มเจริญ                  
7 48018 ด.ช. ณัฐดนัย ไชยวงศ์ ง20237 เขียนแบบ1 735            
8 48019 ด.ช. ณัฐวุฒิ สุวรรณวงศ์ ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
9 48020 ด.ช. ณัฐวุฒิ จินะ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
10 48021 ด.ช. ธนกฤต วิชัย                  
11 48022 ด.ช. ธราเทพ พวงมาลัย ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
12 48023 ด.ช. นิธิโรจน์ กาทอง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
13 48024 ด.ช. ปีย์มนัส ชัยยศ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
14 48025 ด.ช. พีรดนย์ เตวา ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
15 48026 ด.ช. ภูดิส ไชยชนะ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
16 48027 ด.ช. ภูมิฤทธิ์ อยู่สบาย ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
17 48028 ด.ช. รัชชานนท์ ธนาคุณ พ20213 ฟุตซอล 551            
18 48029 ด.ช. วรเมธ โชติ พ20213 ฟุตซอล 551            
19 48030 ด.ช. ศุภวิชญ์   จงประสิทธิ์ ง20237 เขียนแบบ1 735            
20 48031 ด.ช. สรวิชญ์ สมกองแก้ว พ20213 ฟุตซอล 551            
21 48032 ด.ช. อติคุณ ชินบุตร ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
22 48033 ด.ญ. กชกร รอนไพรินทร์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
23 48034 ด.ญ. กานต์ธิดา วงศ์ป้อมหล้า ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
24 48035 ด.ญ. จิรัชญา ศรีชัยตัน                  
25 48036 ด.ญ. จิราพร โมลัง                  
26 48037 ด.ญ. จีรนันท์ คันธชุมภู ศ23225 เดคูพาจ 608            
27 48038 ด.ญ. ชญฎา จันทาวุฒิกุล อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
28 48039 ด.ญ. ชรินดา เครืออินตา ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
29 48040 ด.ญ. ฐิติชญา ศรีอิ่นแก้ว                  
30 48041 ด.ญ. ณัฐกฤตา อินต๊ะขัน                  
31 48042 ด.ญ. ธัญชนิต หลวงชัยสินธุ์ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
32 48043 ด.ญ. ธัญญา   สงวนพฤกษ์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
33 48044 ด.ญ. นนทพร ใจเข้าชุม ศ23225 เดคูพาจ 608            
34 48045 ด.ญ. นพธีรา ปันแก้ว                  
35 48046 ด.ญ. นวินดา เอี่ยมน้อย ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
36 48047 ด.ญ. นัทธ์ชนัน สิทธิเสนา ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
37 48048 ด.ญ. พีรยา พงษ์วัฒนกุล ศ23225 เดคูพาจ 608            
38 48049 ด.ญ. วริศษริยา มีใจวงค์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
39 48050 ด.ญ. สิริยากร กิจสดับ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
40 48051 ด.ญ. สุจินันท์ ประคัลภ์วงศ์                  
41 48052 ด.ญ. สุประวีณ์ ต้นแก้ว                  
42 48053 ด.ญ. สุวภาดี ณ ลำปาง ศ23225 เดคูพาจ 608            
43 48054 ด.ญ. อภิชญา สรรพกิจกำจร                  
44 48055 ด.ญ. อิ่นฉัตร วงค์ธิดา                  
45 48489 ด.ช. ภวัต  ภักดีบัณฑิต                  
46 49423 ด.ญ. ภัสสรา เดชา อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876