โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47876 ด.ช. คณิน สินพาณี ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
2 47877 ด.ช. จารุวิทย์ คิดอ่าน ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
3 47878 ด.ช. ธนวัฒน์ ทองศรีนวล ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
4 47879 ด.ช. นิธิพัทธิ์ รักใหม่ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
5 47880 ด.ช. ปฐวีกานต์ คุ้มโฉม ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
6 47881 ด.ช. ประสบโชค ตรียกูล ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
7 47882 ด.ช. ปริญ มิตรเจริญ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
8 47883 ด.ช. ปัณณวิชญ์ อารีพร ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
9 47884 ด.ช. พชร ปาละวงศ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
10 47885 ด.ช. ภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
11 47886 ด.ช. วชร อินทพันธุ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
12 47887 ด.ช. วรเมธ ผู้ผึ้ง                  
13 47888 ด.ช. ศุภกร งามเมือง ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
14 47889 ด.ช. สรัล แก้วเต็ม ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
15 47890 ด.ช. สันติสุข จงกล ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
16 47891 ด.ช. เอกรักษ์ คู่ลู่ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
17 47892 ด.ญ. กัญญารัตน์ กลิ่นดี อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
18 47893 ด.ญ. กุลธิดา บุตรา จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
19 47894 ด.ญ. จิรารัตน์ ปวนโต ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
20 47895 ด.ญ. ฉัตรยา ภูมิคอนสาร ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
21 47896 ด.ญ. ชลธิชา สองเป็ง ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
22 47897 ด.ญ. ณัฐณิชา คำเสาร์ ศ23225 เดคูพาจ 608            
23 47898 ด.ญ. ณัฐนรี การเก่ง ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
24 47899 ด.ญ. ณิชารีย์ เรืองกลั่น ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
25 47900 ด.ญ. ทากาเอะ โอกาเบะ                  
26 47901 ด.ญ. ธัญชนก อะกะเรือน ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
27 47902 ด.ญ. ธัญพิมล วังใน จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
28 47903 ด.ญ. ธัญวรัตน์ เจริญเยาว์                  
29 47904 ด.ญ. นภัสสร ไชยบุตร อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
30 47905 ด.ญ. นันท์นภัส แสนยศ                  
31 47906 ด.ญ. เนมิกา หน่อแก้ว                  
32 47907 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ปิงชัย                  
33 47908 ด.ญ. ปวิตรา ฝั้นแก้ว ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
34 47909 ด.ญ. ปุณยาพร นรินทร์ ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
35 47910 ด.ญ. พัชชา พรหมสิงห์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
36 47911 ด.ญ. พัณณิดา ชุ่มตา                  
37 47912 ด.ญ. พิมณภัทร์ ศรีชลายนต์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
38 47913 ด.ญ. พิมพ์นิภา ทองฟู                  
39 47914 ด.ญ. พิมพ์ลภัส จันทร์คำเครือ                  
40 47915 ด.ญ. ภัสร์ดารินทร์ จินะการ ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
41 47916 ด.ญ. ริลลดา สมกูล จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
42 47917 ด.ญ. วรรธมน บุญกุณะ ศ23225 เดคูพาจ 608            
43 47918 ด.ญ. ศิวาพร แก้วนันชัย ง20240 ช่างปูน 744            
44 47919 ด.ญ. สุพิชชา ธรรมหมื่นยอง ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
45 47920 ด.ญ. อาริสา กามล