โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48481 ด.ช. ก้องภพ   ทิฉลาด                  
2 48482 ด.ช. กัณฑ์อเนก  ล้อวัชระสุภาภรณ์                  
3 48483 ด.ช. คมสัน  บุญสงค์                  
4 48484 ด.ช. ชินดนัย   ใจหมั้น                  
5 48485 ด.ช. ณัฐชนน   บุญยะฤทธิ์                  
6 48486 ด.ช. ธีรภัทร   ทองเงิน                  
7 48487 ด.ช. ธีรศักดิ์   คำลือ                  
8 48488 ด.ช. ปภังกร   วงศ์สุวรรณ                  
9 48491 ด.ช. ศิรชัย   คมสัน                  
10 48492 ด.ช. ศิริบูรณ์   เกตุวงศ์                  
11 48493 ด.ช. สีสันต์   จันทร์ทอง                  
12 48494 ด.ญ. ชุลีพร   ไชยคำ                  
13 48496 ด.ญ. ดลวาการ   มาเทพ                  
14 48497 ด.ญ. ธันยพร   ต้านทาน                  
15 48498 ด.ญ. นิพิฐภัทรา   ศิริชีพชัยยันต์                  
16 48499 ด.ญ. เบญญาภา   ชัยรัตน์                  
17 48500 ด.ญ. ปพิชญา กระแสร์ภาค                  
18 48501 ด.ญ. ปุณชรัสมิ์ วงศ์เรือน                  
19 48502 ด.ญ. พัชร์บงกช นาวินรัตนศิริ                  
20 48503 ด.ญ. พิชชานันท์ เลิศวิลัย                  
21 48504 ด.ญ. แพรวา  กันธา                  
22 48505 ด.ญ. ฟรอนท์ โชติธนกิจ                  
23 48506 ด.ญ. ภัทรชาพร  ช่วงโชติชนาลัย                  
24 48507 ด.ญ. มีนาศิณี   ทีเก่ง                  
25 48508 ด.ญ. ลิปภา  มิลินทสูต                  
26 48509 ด.ญ. ศิรินทร์   เสริมทรัพย์                  
27 48510 ด.ญ. อนัญญา  สังบัวแก้ว