โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48445 ด.ช. กัมปนาท ยิ่งเสรี                  
2 48446 ด.ช. กิตติ  ช่อไชยกุล                  
3 48447 ด.ช. จักรภพ  ขัติศรี                  
4 48448 ด.ช. ชนัสภ์นันท์  สวัสดิพงษ์                  
5 48449 ด.ช. โชตยากร  ดวงแก้ว                  
6 48450 ด.ช. ณฐกร  มลิหอม                  
7 48451 ด.ช. ณัฐวุฒิ   กาตาสาย                  
8 48452 ด.ช. ณัทธนกฤต   ทุมนิมิตร                  
9 48453 ด.ช. ธนพัชร  คุณยศยิ่ง                  
10 48454 ด.ช. ปกรณ์   พงษ์คุณากร                  
11 48455 ด.ช. พลภฤศ  วีระยุทธการ                  
12 48456 ด.ช. พศิน   อาจิริยะ                  
13 48457 ด.ช. พีรัช   เหลืองจิรโณทัย                  
14 48458 ด.ช. ภีม  ลาภพิสูตร                  
15 48459 ด.ช. ศุภกร   กาตาสาย                  
16 48460 ด.ช. สุวิจักขณ์   ชัยพรม                  
17 48461 ด.ญ. เเพรวเพชร   เพ็ชรสวัสดิ์                  
18 48462 ด.ญ. กัลยภรณ์  พนาพันธ์                  
19 48463 ด.ญ. จิณัชชา  คณิตปัญญาเจริญ                  
20 48464 ด.ญ. จินรดา   สายอุดต๊ะ                  
21 48465 ด.ญ. จิรภัทร   ภู่สำลี                  
22 48466 ด.ญ. ญาณัจฉรา  คีรีวรรณ                  
23 48467 ด.ญ. ฐิติชญา   เทียมถนอม                  
24 48468 ด.ญ. ฐิติรัตน์    ขอบทอง                  
25 48469 ด.ญ. ณัฐญาดา   มูลกันทะ                  
26 48470 ด.ญ. ณัฐณิชา   หอมแก่นจันทร์                  
27 48471 ด.ญ. ดลนภา  ปันตา                  
28 48472 ด.ญ. ธนภรณ์  พันธุ์หอม                  
29 48473 ด.ญ. ธนัชชา   มั่นคง                  
30 48474 ด.ญ. นฤพรณ์   ศักดิ์ชัย                  
31 48475 ด.ญ. แพรดา   มิเซอเรนดิโน                  
32 48476 ด.ญ. ภัทรพร   สุริยา                  
33 48477 ด.ญ. ภัทรภร  ลาดปาละ                  
34 48478 ด.ญ. ศิรินทร์  เชื้อสำราญ                  
35 48479 ด.ญ. สุธินี   ฤกษ์สุภา                  
36 48480 ด.ญ. อัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง