โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48365 ด.ช. กฤตยชญ์ สมพงษ์ ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734 ง20240 ช่างปูน 744      
2 48366 ด.ช. กิจสถิตคุณ จันทะวงศ์ ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603 ศ23225 เดคูพาจ 608      
3 48367 ด.ช. กิตติชัย ทิพย์มาบุตร ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651      
4 48368 ด.ช. จิรเดช เงาคำ                  
5 48369 ด.ช. ชวกร อารมย์ดี ง20221 การจัดสวนแก้ว 718 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747      
6 48370 ด.ช. ชิษณุพงศ์ มิ่งเชื้อ ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603 ศ23225 เดคูพาจ 608      
7 48371 ด.ช. ณภัทร เถื่อนบัวระบัติ ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745      
8 48372 ด.ช. ณัฐนนท์ หงษ์ใจสี อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 ง20240 ช่างปูน 744      
9 48373 ด.ช. ดนุพล โมฬีชาติ อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
10 48374 ด.ช. ธนชิต สิริเยาวลักษณ์ ง20240 ช่างปูน 744 อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801      
11 48375 ด.ช. ธนโชติ วะเท ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
12 48376 ด.ช. ธนากร สันตกิจ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651      
13 48377 ด.ช. ธิตินันท์ บุญฟู อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734      
14 48378 ด.ช. นนทพัทธ์ แก้วอ้น ง20240 ช่างปูน 744 อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801      
15 48379 ด.ช. นิติธร วงศ์แก้ว                  
16 48380 ด.ช. ปฏิภาณ ประเสริฐศิลป์ ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 ง20221 การจัดสวนแก้ว 718      
17 48381 ด.ช. พงศกร มีธรรม ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
18 48382 ด.ช. พงศ์พิพัฒน์ ปรปักษ์ขาม ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 ง20221 การจัดสวนแก้ว 718      
19 48383 ด.ช. พชรพล ถามูล ง20240 ช่างปูน 744 อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801      
20 48384 ด.ช. พีระพงษ์ พิมสอน พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734
21 48385 ด.ช. เมฑาวัฒน์ ศรีทิญาติ ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 ง20221 การจัดสวนแก้ว 718      
22 48386 ด.ช. ยศกร ไตรถาวร ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
23 48387 ด.ญ. กัลยรัตน์ สมรอบรู้ ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
24 48388 ด.ญ. กุลนิษฐ์ พุ่มพฤกษ์ ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603            
25 48389 ด.ญ. จิรัชญา วันกาโย จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
26 48390 ด.ญ. ชมชนก เป็งวัง จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ศ23225 เดคูพาจ 608      
27 48391 ด.ญ. ชุติมน สุระเเสง ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603 ศ23225 เดคูพาจ 608      
28 48392 ด.ญ. ณัฏฐณิชา บำเพ็ญ ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603 ศ23225 เดคูพาจ 608      
29 48393 ด.ญ. ณัฐชยานันท์   ปราศรัย                  
30 48394 ด.ญ. ณิชกานต์ ตั้งสุวรรณ ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
31 48395 ด.ญ. นัจกร ทั้งสุข จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342      
32 48396 ด.ญ. นิศารัตน์ คนทา ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745 ศ23225 เดคูพาจ 608      
33 48397 ด.ญ. เบญญทิพย์ ทิพย์แก้ว ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745 ศ23225 เดคูพาจ 608      
34 48398 ด.ญ. ปารวี เป็งตัน                  
35 48399 ด.ญ. ปุณยวีร์ ยะอนันต์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
36 48400 ด.ญ. พิชชาภา สร้อยจอม ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603            
37 48401 ด.ญ. มาริกา ถาคร ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745 ศ23225 เดคูพาจ 608      
38 48402 ด.ญ. เมธาวดี เอกรัตน์ ศ23225 เดคูพาจ 608            
39 48403 ด.ญ. วรบรรณ รัตนเมืองสอง                  
40 48404 ด.ญ. วริศรา ตาเต็มดวง ศ23225 เดคูพาจ 608 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
41 48405 ด.ญ. สิริฉัตร พรหมจรรย์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
42 48406 ด.ญ. สุปรียา ยานุทัย ศ23225 เดคูพาจ 608 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
43 48407 ด.ญ. หทัยรัตน์ จินะการ                  
44 48408 ด.ญ. อภิชญา มณีพรหม ศ23225 เดคูพาจ 608 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
45 48591 ด.ช. สกลภัทร ภิญโญ ง20221 การจัดสวนแก้ว 718 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747      
46 48592 ด.ช. ณัฐดนัย อินนันชัย ง20221 การจัดสวนแก้ว 718 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747      
47 49382 ด.ญ. เบญจมาภรณ์ ของงาม ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745