โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48321 ด.ช. กนกพล แสงสุริยะ พ20213 ฟุตซอล 551            
2 48322 ด.ช. กมลภพ เณรรอด ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
3 48323 ด.ช. กิตติพงศ์ จันต๊ะตึง ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655 พ20213 ฟุตซอล 551      
4 48324 ด.ช. ณัชพล ทิพยศ ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
5 48325 ด.ช. ณัฐชนน นนทมาลย์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20237 เขียนแบบ1 735      
6 48326 ด.ช. ณัฐวัฒน์ อินต๊ะนิล                  
7 48327 ด.ช. ณัธฤต คงดำ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
8 48328 ด.ช. ถิรวัฒน์ กุลวงค์ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339 ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324      
9 48329 ด.ช. ทินภัทร ยะธะนะ ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821      
10 48330 ด.ช. ธนกฤต อินทร์ติยะ ง20237 เขียนแบบ1 735 ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324      
11 48331 ด.ช. ธนนท์ ณ ลำปาง ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742      
12 48332 ด.ช. ธนศาสตร์ อินคำเชื้อ ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756 ง20237 เขียนแบบ1 735      
13 48333 ด.ช. นัสรีย์ เล็กศรี พ20213 ฟุตซอล 551 ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655      
14 48334 ด.ช. ปฐวิกานต์ ทินวงษ์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319      
15 48335 ด.ช. พันธวัตร ฟูสายมา ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821 ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438      
16 48336 ด.ช. ฟ้าประทาน ศรีสุข ง20237 เขียนแบบ1 735            
17 48337 ด.ช. มินธาดา พิมสอน                  
18 48338 ด.ช. สรชัช จุ่มใจ ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
19 48339 ด.ช. สฤษฎ์พงศ์ มาวิเลิศ                  
20 48340 ด.ช. สิรวิชญ์ พุ่มน้อย ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
21 48341 ด.ช. อภิวิชญ์ สุขไชย ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319      
22 48342 ด.ญ. กนกกาญจน์ มาดี ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301      
23 48343 ด.ญ. กรรณิการ์ วงค์ธิดา ง20293 งานห้องสมุด1 732            
24 48344 ด.ญ. กัณฐภรณ์ คชสิงห์ ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339      
25 48345 ด.ญ. กันติมา สายปัญญา ง20237 เขียนแบบ1 735 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734      
26 48346 ด.ญ. จิราภา ชัยรัตน์ ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734 ง20237 เขียนแบบ1 735      
27 48347 ด.ญ. ชนัญชิดา แก้วบุญเรือง อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
28 48348 ด.ญ. ณัฐศรินทร์ วงค์งาม อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 610      
29 48349 ด.ญ. ทิพย์วรรณ ทรัพย์คงทน ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
30 48350 ด.ญ. ธัญชนก จูอิน ง20293 งานห้องสมุด1 732            
31 48351 ด.ญ. นงนภัส ภิญญาพัชญ์ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 610      
32 48352 ด.ญ. นิศากร โพธิพันธ์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301      
33 48353 ด.ญ. ปรัชญวรรณ ไชยวังเย็น ศ23225 เดคูพาจ 608 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
34 48354 ด.ญ. เปรมฤดี ชุ่มธิ ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339      
35 48355 ด.ญ. พันนิดา พลนา ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756 ง20237 เขียนแบบ1 735      
36 48356 ด.ญ. แพพิชชา หล้าวงศา ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734      
37 48357 ด.ญ. ภัทรรพี มานะดี ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
38 48358 ด.ญ. ภาริดา ใจบุญ                  
39 48359 ด.ญ. รัฐภรณ์ อาจแก้ว อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
40 48360 ด.ญ. เลียงวลี จันทร์ต๊ะ ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339      
41 48361 ด.ญ. วรัทยา กันต๊ะมา ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339      
42 48362 ด.ญ. วิชชุลดา แก้วคำปัน ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756      
43 48363 ด.ญ. วิมพ์วิภา สิริธัญวลัย อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
44 48593 ด.ช. ภูริพงษ์ คำสอน ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655 พ20213 ฟุตซอล 551      
45 48596 ด.ช. ทวิพัฒน์ เรือนแก้ว                  
46 49383 ด.ช. วงศกร เขื่อนแก้ว พ20213 ฟุตซอล 551