โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48233 ด.ช. ณัฐกิตติ์ เรืองอินทร์ ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734 พ20213 ฟุตซอล 551      
2 48234 ด.ช.  ราชันย์   เพ็งน่วม ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
3 48235 ด.ช. กรินทร์ มณีอินทร์ ง20240 ช่างปูน 744 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
4 48236 ด.ช. คิม ศิลพรกรกุล ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
5 48237 ด.ช. จิณณธรรม ไชยลังกา ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734      
6 48238 ด.ช. ไชยนาวา   ไชยยะ ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651 พ20213 ฟุตซอล 551      
7 48239 ด.ช. ณัฎฐ์ วีระน้อย อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
8 48240 ด.ช. นฤมิตธาดา ขาวอ่อน ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651            
9 48241 ด.ช. นาถพงศ์ หมุดปิน ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734      
10 48242 ด.ช. นิธิพงศ์ ไกรฤกษ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ง20240 ช่างปูน 744      
11 48243 ด.ช. บูรพา แก้วก๋า ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
12 48244 ด.ช. ประกายวิทย์ เครือศรี ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
13 48245 ด.ช. พงศพัศ ฝั้นชุมภู ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734      
14 48246 ด.ช. พงษ์นรินทร์ พิทักษ์ธาดากูล ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
15 48247 ด.ช. พีรวิชญ์ เพ็งพิมพ์ ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651            
16 48248 ด.ช. ภีรภัทร พัดจันทร์หอม อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
17 48249 ด.ช. ภูชิต อ้วนใส อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
18 48250 ด.ช. ภูศิริช ภูธิวุฒิ ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651            
19 48251 ด.ช. วิษณุ สันติทวีลาภ ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734 ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438      
20 48252 ด.ช. สรวิศ หยกเทียมแท้ ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651            
21 48253 ด.ช. อักคราวิชญ์ พงค์สินญาณกร อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
22 48254 ด.ช. อัครวินท์ กรรณสูต อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
23 48255 ด.ญ. กัญญ์วรา กอแแก้ว ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
24 48256 ด.ญ. กันต์รวี เมืองสิทธิ์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
25 48257 ด.ญ. ขวัญจิรา   ขัวนา อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801      
26 48258 ด.ญ. จิตติญา ไชยอุดม ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745      
27 48259 ด.ญ. ชนม์ชนก จันทร์ประเสริฐ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339      
28 48260 ด.ญ. ณัชชยานันท์ อุ่นผูก อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801      
29 48261 ด.ญ. ณัฐชนันท์   กุลพญา อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
30 48262 ด.ญ. ดวงรัตน์ ธิช่างทอง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
31 48263 ด.ญ. ธนานันท์ สังข์เมือง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
32 48264 ด.ญ. ปณิตา รัศมี ง20240 ช่างปูน 744 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
33 48265 ด.ญ. ปรัชญาพร จันทร์ต๊ะคำ ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
34 48266 ด.ญ. ปรียากร  เรียนเก่ง ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606      
35 48267 ด.ญ. ปรีลดา   สมุทรวงค์ ง20240 ช่างปูน 744 ง20237 เขียนแบบ1 735      
36 48268 ด.ญ. ปานชนก พิชิตสันต์ ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821      
37 48269 ด.ญ. พิมพ์ชนก รินเชื้อ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
38 48270 ด.ญ. พิมพ์มาดา ศิริวงค์ ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
39 48271 ด.ญ. ภาสินี สิงห์แก้ว ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821      
40 48272 ด.ญ. ภิญญดา เครือปาละ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
41 48273 ด.ญ. มีสุข ประทุมมัง อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339      
42 48274 ด.ญ. วชิรานีย์ ประเสริฐศรี จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742      
43 48275 ด.ญ. สลิลทิพย์ เครือคำขาว ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
44 48276 ด.ญ. สุธาสินี เวียงไชย ง20237 เขียนแบบ1 735            
45 48597 ด.ญ. อภิสรา ใสแจ่ม ง20221 การจัดสวนแก้ว 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
46 48598 ด.ช. กันต์ธีรี เนตรวิศุทธ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703