โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48921 ด.ช. กมลภพ โยมงาม ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
2 48922 ด.ช. กฤษณ์ดนัย อุปละสืบ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
3 48923 ด.ช. คุณาวุฒิ ไชยวรรณ์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
4 48924 ด.ช. ชวัลวิทย์ ดวงแก้ว ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
5 48925 ด.ช. ชาญณรงค์ เป้าประกิจ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
6 48926 ด.ช. ณัฐดนัย มุจรินทร์นาคา ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
7 48927 ด.ช. ณัฐนันท์ ทะโป ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
8 48928 ด.ช. ณัฐภูมิ หอมแก่นจันทร์ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
9 48929 ด.ช. ธนเทพ เทพศิริ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
10 48930 ด.ช. ปวรปรัชญ์ หัวเพชร พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
11 48931 ด.ช. ปัณณทัต คำมีก้ำ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
12 48932 ด.ช. ผลิตโชค กองคำบุตร ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
13 48933 ด.ช. ภควัฒน์ ตรีรัตน์ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
14 48934 ด.ช. ภัทรดนัย ศรีคำ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
15 48935 ด.ช. ภัทรพล โนเเก้ว ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
16 48936 ด.ช. ภาคิน หอมแก่นจันทร์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
17 48937 ด.ช. ยศกร ธรรมยศ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
18 48938 ด.ช. วิศวะ ลัดดาวงค์ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
19 48939 ด.ช. วีรภัทร สุภัทร์วัน ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
20 48940 ด.ช. ศุภวัฒน์ ก๋าเงิน ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
21 48941 ด.ช. สิรวิชญ์ พรมแก้วงาม ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
22 48942 ด.ญ. กชพร บุษเนียร ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
23 48943 ด.ญ. กุลปรียา แว่นแก้ว ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
24 48944 ด.ญ. ชญานิศา ปณัยกานนท์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
25 48945 ด.ญ. ชญาษร ศรีวันชัย ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
26 48946 ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ ไชยอุปละ ง20274 งานใบตอง 731            
27 48947 ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทิพย์ทา ง20293 งานห้องสมุด1 732            
28 48948 ด.ญ. ญาณิศา กุลธวงศ์วัฒนา ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
29 48949 ด.ญ. ณัฏฐนิช ฝั้นแก้ว จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
30 48950 ด.ญ. ทิพกร วีระน้อย ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
31 48951 ด.ญ. ธัญสินี นันตาสืบ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
32 48952 ด.ญ. นันท์นภัส ตั้งประเสริฐ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
33 48953 ด.ญ. บุษยมาส ปิดกันภัย ง20220 การจัดสวนถาด 718            
34 48954 ด.ญ. พราวนภางค์ คำพิโล ง20220 การจัดสวนถาด 718            
35 48955 ด.ญ. พิชชภา รูปละออ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
36 48956 ด.ญ. พุทธรักษา รักชาติ ง20220 การจัดสวนถาด 718            
37 48957 ด.ญ. ภคปภา ด่านธนานุรักษ์ ง20274 งานใบตอง 731            
38 48958 ด.ญ. มนัชญา อุปละกูล ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
39 48959 ด.ญ. หทัยรัตน์ เครือสุข ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
40 48960 ด.ญ. อภิญญา อองกุลนะ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
41 49394 ด.ช. ภัทรชัย บุญเฮง พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
42 49396 ด.ญ. จิดาภา สุขชัยบวร ง20293 งานห้องสมุด1 732