โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48881 ด.ช. จักรภัทร ตันตระกูล ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
2 48882 ด.ช. โชติยะ ขัดมัน ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345            
3 48883 ด.ช. ณพล อติวรรณาพัฒน์ อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
4 48884 ด.ช. ณัฐชนน ปัญญายาว ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
5 48885 ด.ช. ณัฐชนน เทพปัญญา                  
6 48886 ด.ช. ธนเชษฐ์ เตรียมแรง ง20220 การจัดสวนถาด 718            
7 48887 ด.ช. ธนันชัย สวยรูป จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
8 48888 ด.ช. ธิติสรณ์ พิณวานิช พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
9 48889 ด.ช. ธีร์ธวัต ฤทธิ์สกุลชัย จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
10 48890 ด.ช. ปรินทร มีทอง จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
11 48891 ด.ช. พงศธร เป็งขวัญ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
12 48892 ด.ช. ภัทรประชา ช่วงโชติชนาลัย ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345            
13 48893 ด.ช. วรัตถ์ แสนใจ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
14 48894 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ทันยะ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
15 48895 ด.ช. ศิรฉัตร กลมกลาง ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345            
16 48896 ด.ช. ศุภวิชญ์ คำภิระแปง ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
17 48897 ด.ช. สิปปราชญ์ สุขแก้ว                  
18 48898 ด.ช. สิริชัย ขจรสิทธิกุล ง20261 ระเบียนการเงิน 708            
19 48899 ด.ช. สุรเดช ใจแก้วแดง ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
20 48900 ด.ช. อัยการ เบี้ยจรัส ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
21 48901 ด.ช. อิทธิรุ่ง เทพศิลป์ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345            
22 48902 ด.ญ. กนกรดา ปราเหนือ ง20263 อาหารไทย 725            
23 48903 ด.ญ. กานต์ชุดา ชัยวงค์ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
24 48904 ด.ญ. กุลกนิษฐ์ สุทธรัตน์                  
25 48905 ด.ญ. ชฎาพร โมทิม ง20266 ผ้ามัดย้อม 723            
26 48906 ด.ญ. ณัฐนันท์ ธรรมปัญญา ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
27 48907 ด.ญ. ณิชาภัทร เพิ่มพูล ง20266 ผ้ามัดย้อม 723            
28 48908 ด.ญ. ณิชารีย์ สาลี อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
29 48909 ด.ญ. ธิษณามดี วิธุสุวรรณกุล                  
30 48910 ด.ญ. นันท์นภัส เจริญจันทร์ ศ22214 ปฏิบัติเคริ่องตีไทย 651            
31 48911 ด.ญ. บุษย์น้ำทอง สุขศิริสายศร อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
32 48912 ด.ญ. ประติภา อินต๊ะคำ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
33 48913 ด.ญ. ภคธีมา ภู่กิตติพันธ์ อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
34 48914 ด.ญ. ภัทรนุช อุปอินทร์ ง20261 ระเบียนการเงิน 708            
35 48915 ด.ญ. สิริณัฎฐา จันทะวงค์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
36 48916 ด.ญ. สุธาสินี ใจสันกลาง ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
37 48917 ด.ญ. สุวรรณีย์ ปั้นกาญจนโต ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655            
38 48918 ด.ญ. หทัยชนก อินทะสืบ ง20263 อาหารไทย 725            
39 48919 ด.ญ. อสมา แจ่มใส ง20261 ระเบียนการเงิน 708            
40 48920 ด.ญ. ไอศิกา ปิงยา ง20266 ผ้ามัดย้อม 723            
41 49393 ด.ช. กฤตกร แสงใส ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
42 49395 ด.ช. บวรภพ ณ ลำปาง ง20220 การจัดสวนถาด 718